Skip to main content

ВІДДІЛ 104. ВІДДІЛ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ МОДЕЛЮВАННЯ в тому числі: лабораторія систем підтримки прийняття рішень

Завідувач відділу:
Ланде Дмитро Володимирович
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії імені Ярослава Мудрого.

Наукові напрями досліджень відділу
Теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах. 
Основні наукові задачі
Дослідження     і розвиток теоретичних засад і прикладних     методів створення комп'ютерних     інформаційно-аналітичних,     інформаційно-пошукових систем, моделей     предметних областей, методів захисту     інформації в комп'ютерних системах і     мережах.    Дослідження     інформаційних мережевих структур,     розробка та застосування методології     їх моделювання, аналізу і синтезу. Дослідження     і розвиток інформаційних технологій     моніторингу інформаційного простору     глобальних інформаційних мереж,     інтелектуальна обробка інформації з     глобальних комп’ютерних мереж.   Дослідження     і розвиток теорії гіперкомплексних     числових систем з позицій теорії чисел,     загальної алгебри, теорії функцій та     диференціальних рівнянь.   Дослідження     в галузі інтелектуальної обробки даних,     комп’ютерної лінгвістики, мережевих     онтологій, цифрової обробки сигналів.  Дослідження  i  створення     баз даних та знань, методів проведення     наукометричних досліджень. Дослідження і розвиток засобів     математичного моделювання, оптимізації     та системного аналізу,  теоретичних  і методологічних засад експертних  систем підтримки прийняття рішень.
Основні наукові досягнення

  • Розроблено метод реконструкції зображення за допомогою згортки та зворотного проектування. При цьому були запропоновані підходи, які дозволили суттєво скоротити обсяги комп'ютерних обчислень при збереженні якості одержаного зображення.
  • Розроблено діючий зразок рентгенівського комп'ютерного томографу третього покоління для медичних і промислових досліджень, який передано в Росію до серійного виробництва.
  • Запропоновано концепцію і методологічні принципи представлення та обробки інформації у гіперкомплексному вигляді, які орієнтовані на використання в математичному моделюванні та комп'ютерних обчисленнях, отримані такі результати, що істотно розширюють представлення про ГЧС іможливості їх використання для побудови математичних моделей в різних галузях науки та техніки.