Skip to main content

Fu M.L., Antonov E., Manko D., Petrov V., Le C.W., Bo C.F., Zhang W., Wang S.N. Achromatic Refractive-Diffractive Double-Relief Microprisms. Optics and Laser in Engineering, 2020. V.126, # 105903. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2019.105903.

 Fu Minglei, Fan Tingchao, Lu Chunxiao, Zhang Wenqi, Antonov Eugene, Manko Dmytro.Light filters influence on the chromaticity for Fresnel microprisms. Int. Journal for Light and Electron Optics (OPTIK), 2020. V.201, #163484. DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163484.

Петров В. В., Крючин А. А., Рубіш В. М., Шиховець О. В., МіхальченкоС. А.Високотемпературні відбивальні покриттядля носіїв довготривалого зберігання даних // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 4. С. 3–12.

 

Представлено результати аналізу технологій створення та властивостей високотемпературних відбивальних покриттів для носіїв довготривалого зберігання даних. Показано, що перспективними матеріалами для таких покриттів є тонкі плівки на основі нітридів перехідних металів і металів платинової групи. Особливу увагу приділено фізичним методам отримання високотемпературних оптично однорідних покриттів. Показано, що як відбивальні покриття для оптичних носіїв може бути використано одержані магнетронним розпиленням плівки хрому та нітридів Cr, Ti, Zr та Hf.

 

Додонов Є. О.,Додонов О. Г., Кузьмичов А. І. Пошук компромісних організаційних рішень засобами багатокритеріальної оптимізації // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 4. С. 13–27.

Управлінська практика свідчить, що завжди є необхідність врахувати одразу декілька і одночасно суперечливих властивостей наявних ресурсів і їхню обмеженість, що зробити практично неможливо, тож вимушено приймають остаточне саме компромісне рішення із-за реальних умов, визначених природою, штатним розкладом чи кошторисом. Характерний приклад — торги, тут зацікавлені покупець і продавець, маючи суперечливі цілі: один — розраховує на мінімум витрат, другий — на максимум доходу, певними вимушеними зустрічними поступками знаходять компроміс (trade-off), що влаштовує обох. На графіку ці послідовні кроки — це точки на площині, що утворюють т.зв. фронт Парето (криву компромісу, trade-off curve), який є основою процедури пошуку зваженого і обґрунтованого рішення, що показано на наведених прикладах розв’язання типових задач організаційного управління.

 

Ланде Д. В., Дмитренко О. О. Визначення вагових значень зв’язків у мережі термінів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 4. С. 40–48.

Розглянуто одну із найбільш актуальних проблем комп’ютерного аналізу природної мови — формалізацію та побудову онтологічних моделей предметних областей на основі текстових корпусів заданої тематики. Завдяки глибинному аналізу текстів та обробці природної мови, використовуючи лінгвостатистичні методи та методики обчислювальної лінгвістики, побудовано мережеві моделі предметних областей, для забезпечення кращої взаємодії комунікативних актів, поданих у знаковословесній формі, та комп’ютерних систем. Зокрема, застосовуючи новий підхід до визначення вагових значень зв’язків у мережі понять, як апробацію було побудовано онтологічну модель для предметної області, що пов’язана з кліматичною надзвичайною ситуацією. Подальший аналіз побудованої моделі дав змогу визначити найбільш впливові та значущі зв’язки між відповідними вузлами у мережі термінів, які відповідають певним поняттям розглянутої предметної області.

 

Брицкий А. И., Токалин О. А. Применение мембранных датчиков в системах гидролокации с использованием цифровых лазерных интерферометров // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 4. С. 58–66.

Представлены результаты исследований по возможности применения мембранных датчиков для приема гидроакустических сигналов на инфрачастотах. Показана целесообразность применения цифровых лазерных интерферометров в системах гидролокации на инфрачастотах.

 

Циганок В. В., Андрійчук О. В., Каденко С. В., Карабчук О. В. Підтримка прийняття рішень при побудові стратегії підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку міської транспортної інфраструктури // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2019. Т. 21. № 4. С. 76–89.

Запропоновано технологію підтримки прийняття рішень для побудови стратегічного плану розвитку міської інфраструктури. Технологія передбачає декомпозицію головної цілі стратегії, яка пов’язана з підвищенням безпеки дорожнього руху та базується на знаннях у цій сфері, опублікованих як статистичні дані, та знаннях експертів — спеціалістів з безпеки дорожнього руху. Побудована в результаті застосування технології модель предметної області використовується для визначення стратегічного плану заходів з розвитку міської транспортної інфраструктури, які загалом створюють максимальний ефект при досягненні головної цілі в умовах наявних на поточний час фінансових обмежень.

Zichun Le, A. Lapchuk, I. Gorbov, Zhiyi Lu, Songlong Yao, I. Kosyak, T. Kliuieva,Yanyu Guo, O. Prygun. Theory and experiments based on tracked moving flexible DOE loops for speckle suppression in compact laser projection // Optics and Lasers in Engineering 124 (2020) 105845

Abstract

This paper describes a speckle suppression method using flexible diffractive optical elements (DOEs) based on binary random sequences with tracked motion. The DOE loops consist of 1D random-sequence diffractive structures with similar but different inclination angles. A mathematical approach for determining the optimal inclination angles and DOE speed for speckle suppression is developed, and a model for calculating the speckle suppression efficiency is constructed. Theoretical and experimental results show that the proposed method decreases the speckle contrast to below the sensitivity of the human eye, making it suitable for compact laser projections. The experimental results also indicate that current DOE production technology should be improved to avoid limiting the image quality.

ANATOLY LAPCHUK,  ZICHUN LE,  YANYU GUO,  YANXIN DAI,  ZONGSHEN LIU,  QIYONG XU,  ZHIYI LU,  ANDRIY KRYUCHYN  AND IVAN GORBOV.Investigation of speckle suppression beyond human eye sensitivity by using a passive multimode fiber and a multimode fiber bundle //Optics express Vol. 28, No. 5 / 2 March 2020. P. 6820-6834.

Abstract

A method of speckle suppression without any active device is expected for picoprojectors. The effectiveness of the passive method of speckle reduction using a single multimode fiber and a multimode fiber bundle was actually measured and theoretically analyzed. The dependences of the speckle contrast and speckle suppression coefficient on the parameters of multimode fiber and projection systems were investigated. Our results shown that the efficiency of speckle suppression was limited because only the radial direction of the objective lens aperture was used. An improvement using both of the radial and azimuthal directions of the objective lens aperture is required.
© 2020 Optical Society of America under the terms of the OSA Open Access Publishing Agreement