IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Надія"

Тема: “Розробка методів побудови високонадійних носіїв цифрової інформації”

Шифр: "Надія" (2010-2012 рр.)

Науковий керівник теми: Крючин Андрій Андрійович

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

Метою даної роботи є розробка високонадійних оптичних, магнітооптичних та твердотільних носіїв цифрової інформації. Для кожного типу носіїв пропонується розробити відповідні методи захисту від пошкодження та нелегального копіювання даних. Також у рамках даної роботи мають бути досліджені методи збільшення щільності запису інформації, що є необхідним для того, щоб використання таких носіїв залишалося актуальним з точки зору споживача на протязі тривалого часу. Розглядається можливість створення багатошарових оптичних носіїв інформації та застосування плазмонних і поляронних ефектів у наноструктурах при магнітооптичному записі.

РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ОЧІКУЮТЬСЯ:

Очікувані наукові результати можна розділити на фундаментальні та прикладні: до перших слід віднести вивчення природи фізичних процесів у наноструктурованих оптичних, та магнітооптичних матеріалах при їх опроміненні потужними джерелами лазерного світла на різних довжинах хвиль; дослідження ефекту екситонної фотолюмінесценції у композитних піразолінових барвниках; дослідження ефектів плазмонних збуджень на підсилення фотолюмінесцентного та магнітооптичного відгуків. До практичних результатів слід віднести: і) створення прототипу фотолюмінесцентного багатошарового носія архівного збереження даних; іі) розробка методів прискореного старіння оптичних дисків  ііі) впровадження методики комплексного фотолюмінесцентного захисту оптичних дисків; iv) побудова високонадійного флеш-накопичувача.