Skip to main content

2018 рік

Ланде Д.В., Субач І.Ю., Бояринова Ю.Є. Основи  теорії і практики інтелектуального  аналізу даних у сфері кібербезпеки:  навчальний посібник //-К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікрорського, 2018. - 300 с. 
ISBN 978-966-2577-12-9
У навчальному посібнику розглядаються базові питання теорії і практики інтелектуального аналізу даних: алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних (Data Mining), теорії складних мереж (Complex Networks), а також проводяться відомості, необхідні для математичного і комп'ютерного моделювання та аналізу складних систем і мереж у сфері кібербезпеки.
Інтелектуальний аналіз даних - це комплексний науковий напрям, що знаходиться на перетині таких наук, як дискретна математика, теорія штучного інтелекту, комп'ютерна лінгвістика, теорія графів, теорія алгоритмів тощо. Тому для його успішного проведення необхідні базові відомості із всіх цих областей, які частково викладені у цьому навчальному посібнику.
          Видання призначено для студентів, курсантів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, а також дослідників і наукових співробітників, що працюють у сфері кібербезпеки.

Зміст http://dwl.kiev.ua/art/oiad/

PETROV V.V., LE Z., KRYUCHYN A.A., SHANOYLO S.M., FU M., BELIAK Ie.V., MANKO D.Yu., LAPCHUK A.S., MOROZOV Ye.M. Long-term storage of digital information.  National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. — Kyiv: Akademperiodyka, 2018. — 148 p.– 306 с.
ISBN 978-966-360-360-5
Long-term storage of digital information is an important scientific and technical task in the conditions of rapid growth of the amount of information presented in digital form. A key poit of the problem solving is creation of special media for long-term storage of strategically important information, scientific and technical information and information representing national cultural heritage. Special type optical media development from highly stable materials for long-term storage of information is considered.
UDK 004.33

Влайков Г.Г., Трячевський В.В., Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька Л.Ю., Попович К.О., МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ /За ред. проф. Ю.А. Куницького В.: Твори, 2018.-320 с. Іл. 166 , табл.4, бібл.76 назв.
ISBN 978-617-7121-93-9
Розглянуті фізико-технологічні властивості нових магнітних матеріалів, що використовуються у сучасних пристроях для запису та обробки інформації. Викладено фізичні основи спінтроніки, властивості та методи отримання багатошарових плівкових гетероструктур, магніто- впорядкованих сплавів та магнітних напівпровідників, ефекти, що спостерігаються у періодичних структурах зі спін-орбітальною взаємодією. Розглянуто механізми інжекції та детектування спін- поляризованих носіїв струму, релаксації системи мобільних спінів, спін- залежний транспорт носіїв заряду. Наводяться приклади застосування магнітних наноструктур та гетеропереходів у квантових пристроях різного призначення.
Для науковців, інженерів, аспірантів та студентів, магістрів фізичних та матеріалознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька Л.Ю., Рубіш В.М., Попович К.О., Трачевський В.В. Матеріали та пристрої наноелектроніки /за ред. проф. Ю.А.Куницького — В:Твори, 2018- 312 с.-Іл. 210, табл. 26, бібл. 212 назв.
ISBN 978 966-02-8484-5
Розглянуто основні властивості сучасних матеріалів наноелектроніки, викладено фізичні основи квантових низькорозмірних систем, їх властивості та методи отримання. Проаналізовано поведінку екситонів у напівпровідниках, квантових ямах, квантових нитках та квантових точках, основні функції наноелектроніки, системи запису та збереження інформації, основи нанолітографії, процеси тунелювання носіїв заряду через потенціальні бар’єри. Наводяться приклади застосування наноструктур та гетеропереходів у електроніці та квантових пристроях різного призначення.
Для матеріалознавців, фізиків, спеціалістів в галузі нанотехнологій, наносистем, електроніці, систем збереження та запису інформації, а також може бути корисним для аспірантів, магістрів, студентів фізичних та інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

2017 рік

А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Цыганок, О.В. Андрейчук, С.В. Каденко, А.Н. Грайворонская. / Распознавание информационных операций -К.: Инжиниринг, 2017. - 282 с. 
ISBN 978-966-2344-60-8
Книга посвящена рассмотрению вопросов распознавания информационных операций на основе анализа информационного пространства, прежде всего веб-ресурсов сети Интернет, социальных сетей, блогов. В этом случае технология анализа открытых источников OSINT выступает как средство сбора и первичного анализа современных информационных потоков. В книге подробно рассматриваются математические основы распознавания информационных операций, которые базируются на математической статистике, нелинейной динамике, теории сложных сетей (Complex Networks), информационном и математическом моделирования, социологии. Отдельный раздел посвящен применению подходов теории экспертных оценок, систем поддержки принятия решений при распознавании информационных операций.

Для широкого круга специалистов в области информационных технологий и безопасности.
Полная версия книги  http://dwl.kiev.ua/art/riop/

Коротун А.В., Коржик В.М., Рубіш В.М., Петров В.В., Крючин А.А., Смирнова Н.А., Погосов В.В.  Вступ до нанометрології / за ред. проф. Ю.А. Куницького,- Київ: ІПРІ НАНУ, 2017. – 306 с.
ISBN 978-966-02-8401-2
Розглянуто сучасні методи дослідження властивостей наноматеріалів. основні питання метрології наномасштабних вимірювань, їх нестабільності, точності і невизначеності з акцентом на її прикладні аспекти.  
Для фахівців у області низькорозмірних систем, наноструктурних матеріалів та фізичного матеріалознавства, а також може бути корисною для магістрів, аспірантів та студентів фізичних та інженерно-фізичних спеціальностей.

Кузьмичов А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel: Практикум. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 208 с.
ISBN 978-617-7507-88-7
 Мережеві структури – загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті. Поєднання наочності мереж із потужним апаратом мережевого оптимізаційного та імітаційного моделювання визначило сучасний напрямок формування, аналізу та прийняття рішень різного рівня відповідальності. Практикум базується на спільному застосуванні шаблонів типових задач мережевого моделювання пакету WinQSB та допоміжних засобів Excel. Розрахований на широку аудиторію практиків, науковців, викладачів та студентів інститутів та факультетів менеджменту. 

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Ехсеl // навчальний посібник. - К.: Видавництвово Ліра-К, 2017. - 215 с.
ISВN 978-617-720-03-5
 На прикладах розв'язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструєгься техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середо­вищі електронних таблиць Ехсеl  із застосуванням вбудованого стандартного засобу - спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Ехсеl Solvеr (Поиск решения).
 Інтелектуальна інформаційна технологія оптнмізаційного моделювання вивча­ється у нормативній дисципліні «Оптимізаційні методи і моделі» та споріднених із нею дисциплінах, які викладаються для студентів з менеджменту, економіки, комп'ютерних наук та інженерії: «Математичне програмування», «Дослідження опера­цій», «Економіко-математичне моделювання», «Економічна кібернетика», «Опера­ційний менеджмент», «Чисельні методи та комп'ютерне моделювання», «Моделю­вання та оптимізація технологічних процесів» тощо (найближчий англомовний ана­лог — Management Science). У цьому виданні засоби MS Ехсеl використовуються як доступний й ефективний інструментар підтримки цієї технології.
 Посібник адресовано студентам, аспірантам та слухачам програм МВА для са­мостійних занять. Для менеджерів-практиків це посібник-довідник для створення власних кількісних моделей та їх застосування для формування зважених й обгрунто­ваних управлінських рішень.
 Посібник складається з двох частин: паперова частина (ця книжка) містить ма­теріал, що застосовується на лекціях та електронна частина (задачі) використовуєть­ся на практичних заняттях й у самостійній роботі.

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Сукало А.С. Гиперкомплексные числовые системы четвертой размерности - К:ИПРИ НАН Украины, 2017.-125с.
ISBN 978-966-02-8180-6 
В роботі досліджені арифметичні і алгебраїчні операції і процедури в класі гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, отриманих за допомогою комутативної і некомутативної процедур подвоєння Грассмана-Кліффорда.     Розглянуто також деякі узагальнення гіперкомплексних числових систем другої та четвертої вимірностей і досліджені їх властивості. Отримані результати дозволяють використовувати ці системи для математичного моделювання різних прикладних задач.
  Для науковців і фахівців з прикладної математики, які займаються проблемами ефективної обробки інформації, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

 

Самохвалов Ю.Я., Науменко Е.М. Экспертное оценивание. Методический аспект. - К:Видавництво ДУІКТ, - 2007. - 264 с.
ISBN 966-2970-07-Х
Книга посвящена обобщению и развитию методов и процедур организации и проведения экспертиз. С методической точки зрения экспертное оценивание рассмотрено, как взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы подготовки экспертизы, экспертного опроса и анализа экспертной информации. В книге систематизированы методы, применяемые на каждом этапе экспертизы, приведены результаты, которые являются развитием известных методов. Изложенный материал может быть использован в качестве конструктивного методического инструментария проведения сложных экспертиз.  
Рассчитана на специалистов, работающих в области управления, планирования, прогнозирования и проектирования, а также на студентов и аспирантов соответствующих специальностей. 

2016 рік

Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації.– Київ: Ліра-К, 2016. 181 с. 
ISBN 978-617-7320-60-8 
 Одна з основних цілей бізнес-аналітики – завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами. Матеріал, отриманий розв’язанням наведених прикладів, дає змогу керівнику проекту вчасно приймати обґрунтовані рішення для своєчасного врахування змін в умовах, за якими виконується проект. Розрахований на реалізацію проектів у середовищі MS Excel та інших табличних процесорів у проектно-орієнтованій організаційній діяльності: у навчальному процесі та дослідницькій роботі на виробництві, в управлінні сервісними процесами в малому й середньому бізнесі тощо.

Петров В.В. Multi-Photon Microscopy and Optical Recording  / В.В. Петров, А.А. Крючин, Є.В. Беляк, А.С. Лапчук // НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академперіодика, 2016. – с.156. 
ISBN 978-966-360-311-7
Люмінесцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності має великі перспективи при вивченні біологічних структур, в особливості процесів, що відбуваються на клітинному та макромолекулярному рівні. Швидкий розвиток технологій у галузі розробки високороздільних оптичних систем дозволяє сподіватися на появу нових підходів люмінесцентної мікроскопії, що базуються на використанні явищ власної та наведеної фотолюмінесценції мікроскопічних об'єктів, а також розраховувати на широкий доступ до даних технологій широкого загалу дослідників. Очікується, що методи люмінесцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності дозволять суттєво збільшити роздільну здатність фотолітографії, що разом з застосуванням концепції багатошарового запису інформації, призведе до пріоритету оптичних носіїв як по надійності збереження даних, так і по інформаційній ємності.

2015 рік


Снарский А.А., Ландэ Д.В. Моделирование сложных сетей: учебное пособие / -К.: Инжиниринг, 2015. - 212 с.
ISBN 978-966-2344-44-8

Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. Економетрія. Моделювання засобами МS Ехсеl: Навчальний посібник. — К.: Вид-во «Ліра-К», 2015. — 212 с.
 SВN 978-966-2174-14-4
У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий на- прям у вигляді класичної трійці «економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У наші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко- математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процесора MS Ехсеl.
Запропоновано процедури математичного та статистичного моделювання типових задач економічного прогнозування для прийняття рішень із застосуванням вбудованих в Ехсеl аналітичних інструментів. Разом із дотриманням усталеного математико- статистичного підходу до побудови економетричних моделей, в посібнику активно й продуктивно застосовується апарат лінійної алгебри, обчислювальної математики і математичної оптимізації, що вивчався у попередніх дисциплінах, який має значно більше можливостей щодо побудови моделей економічних об’єктів із врахуванням певних зовнішніх умов. Саме ця властивість відрізняє цю розробку від аналогічних видань, робить посібник оригінальним й одночасно потужним і простим для модельного дослідження реальних економічних процесів.
Навчальний посібник розрахований, на студентів з економіки та менеджменту, що вивчають дисципліну «Економетрія», яка завершує цикл фундаментальних дисциплін з еко- номіко-математичного моделювання, може бути корисним для студентів інженерних спеціальностей та практичних працівників, які приймають управлінські рішення на основі побудови економетричних моделей.

Петров В., Крючин А.  МЕТОДИ НАНОЛІТОГРАФІЇ / Петров В.В., Крючин А.А., Куницький Ю.А ., Рубіш В.М., Косско І.О., Лапчук А.С. , Костюкевич С.О. Відповідальний редактор Додонов О.Г. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Наук. думка, 2015. – с. 262 – ISBN978-966-00-1467-1. 
Викладено результати перспективних технологій виготовлення нанорозмірних структур, а також досліджень авторів зі створення оптичних систем з високою роздільною здатністю  та методів формування рельєфних наноструктур. Визначено технології, які можна використовувати при виготовленні носіїв інформації майбутніх поколінь. Визначено вимоги до систем формування нанорозмірних структур на підкладках оптичних і магнітних носіїв інформації. Наведено результати досліджень зі створення фоточутливих матеріалів з високою роздільною здатністю і методів запису інформації на них.
Для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проблемами наноелектроніки і технологіями реєстрації інформації.

Антонов Є.Є. Мікропризми: оптичні параметри та контроль / Антонов Є.Є., Крючин А.А., Мінглей Фу, Петров В.В., Шанойло С.М., Цзи Чунь Ле. Англійською мовою. Видається в авторській редакції. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академ періодика, 2015. – с. 146.
ISBN 978-966-360-284-4
Розглянуто світлові характеристики та методи розрахунку параметрів світлоповертальних елементів. Розроблено методи діагностики оптичної якості поверхонь на основі аналізу дифракційної картини, що виникає під час проходу лазерного променя через мікрорельєф. Досліджено вплив процесу металізації робочих поверхонь світлоповертачів на кутову діаграму відбитого світла. Розроблено метод кількісного контролю дифракційних та хроматичних явищ за роздільною здатностю зображень тестових штрихових об’єктів. Досліджено залежність роздільної здатності від величини призматичної дії мікропризм. Розраховано оптимальні оптичні параметри та досліджено структуру зображень з дифракційно-рефракційними ахроматичними мікропризмами.

UDK 535.241 BBK 22.34

Сніцаренко П.М., Лапицький С.В., Гультяєв А.А., Головін О.О., Гупало А.Ю. Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т.3. Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог. Монографія– К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015.  - 496 с. (Ум. друк. арк. 23,25). (Обл. - вид. арк. 16,33). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-489-277-0. –SBN 978-966-489-277-4 (Т.3.)
- Науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.
Монографія розкриває та деталізує в конкретизованих прикладах узагальнений методологічний підхід щодо обґрунтування вимог до складних систем озброєння та військової техніки – територіально рознесених інформаційних систем реального часу, які ґрунтуються на використанні засобів радіоелектронної розвідки, визначених як окремий клас військових систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об’єктів (військові системи ДМНП РО), на основі багатокритерійної оцінки їх ефективності.
Рекомендується фахівцям органів військового управління і наукових установ, які причетні до обґрунтування та формування напрямів розвитку озброєння та військової техніки, зокрема складних інформаційних систем реального часу, а також науково-педагогічному складу навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрового потенціалу для інформаційної сфери держави, аспірантам, студентам ВУЗів, курсантам та слухачам військових навчальних закладів цього профілю.

2014 рік

Калиновский Я.А., Ландэ Д.В., Бояринова Ю.Е., Хицко Я.В. Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации.— К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 130 с.

ISBN 978-966-02-7127-2
В монографии рассматриваются вопросы построения алгоритмов быстрого вычисления линейной и циклической сверток, а также моделей информационного поиска на основе использования гиперкомплексных числовых систем (ГЧС). Приведены основы теории ГЧС, обобщены методы построения моделей с помощью ГЧС, проанализированы основные методы вычисления свертки и информационного поиска. В работе также представлены тексты программ , которые реализуют предложенные алгоритмы в среде аналитических вычислений MAPLE.

Для научных работников и специалистов в области прикладной математики, занимающихся проблемами эффективности обработки информации, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. Компьютерные сети и аналитические исследования К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 486 с. ISBN 978-966-02-7422-8 

Василенко В.С., Матов О.Я., Дубчак О.В. Цілісність та доступність об'єктів в інформаційних мережах. – К: ІПРІ НАН України, 2014. – 428 с.
У роботі надано основи теорії забезпечення цілісності та доступності інформаційних об’єктів в системах та мережах. Викладено причини та умови спотворення інформації та її носіїв. Викладено технології кодування та забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно-телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Подано технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку, а також забезпечення цілісності і доступності в умовах навмисних загроз із застосуванням завадостійкого коду умовних лишків.
Для науковців, фахівців з інформаційних технологій та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами ефективного захисту інформації.

Василенко В.С., Матов О.Я. Теорія інформації та кодування. - К: ІПРІ НАН України, 2014. − 440 с. ISBN 978-966-02-7096-1
Розглянуто теорію інформації, кодування та технології забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно – телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Зокрема надано загальні підходи до цифрового кодування інформаційних повідомлень в їх основних формах (аналогові сигнали, тексти, зображення, фільми), Розглянуто підходи щодо компресії повідомлень. Особливу увагу при розробці цих методів приділяється завадостійкому кодуванню, як одній з основних технологій забезпечення цілісності інформаційних об’єктів. Подано основні з двійкових та узагальнених завадостійких кодів, а також технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку. У роботі розглянуті теорія та технології фізичного кодування при перетворенні цифрових повідомлень в сигнали. Наведено відомості щодо проблематики та шляхів її розв’язання при забезпеченні вимог із пропускної спроможності каналів передачі даних та методи підвищення ефективності інформаційного обміну.
 Для науковців, фахівців з інформаційних технологій та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами ефективного захисту інформації, а також для аспірантів і студентів, які навчаються в інститутах та на факультетах комп’ютерних інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

2013 рік

Б.П. Креденцер*, О.М. Буточнов, А.І. Міночкін*, Д.І. Могилевич. Надійність систем з надлишковістю: методи, моделі, оптимізація / Б.П.Креденцер*, О.М.Буточнов, А.І.Міночкін*, Д.І.Могилевич* – К,: Феникс; НТУУ «КПІ», 2013. – 342 с. (Ум. друк. арк. 19,99). (Обл.-вид. арк. 26,15) – Наклад 300 прим.– ISBN 978-966-136-069-2.
 * - Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»
В книзі представлені методологічні основи надійності систем з різними видами надлишковості, які включають в себе три взаємозв’язані частини. Перша частина містить: спеціальну термінологію, специфікацію методів і способів резервування, критеріїв відмов і особливостей показників надійності, принципи і методи побудови математичних моделей надійності. В другій частині наведені аналітичні моделі надійності резервованих систем при роздільному і спільному використанні різних видів надлишковості, а також результати теоретичного дослідження цих моделей із врахуванням основних факторів, які впливають на надійність. Третя частина містить методики оптимізації резервування при роздільному і комплексному використанні різних методів резервування при одному і декількох обмеженнях. Результати досліджень доведені до розрахункових співвідношень і алгоритмів, практичне застосування яких проілюстровано числовими прикладами.
 Призначена для викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів відповідних напрямків підготовки вищих навчальних закладів, а також буде корисна для широкого кола спеціалістів, які працюють в області теорії і практики надійності.

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі: Практикум в Excel /А. І. Кузьмичов. – К. : АМУ, 2013. – 438 с.
На прикладах розв’язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень на основі проведення оптимізаційного моделювання в середовищі електронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного інструментального засобу – спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Excel Solver (Поиск решения).

Матов О.Я. Целостность и доступность информационных объектов. / О. Я. Матов, В. С.Василенко // Монографія ISBN 978−3−659− 47333−3, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland. − 2013. - 105с.

Додонов А.Г. Компьютерные информационные системы и хранилища данных. Толковый словарь / А.Г. Додонов, С.Р. Коженевский, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин – К,: Феникс; ИПРИ НАН Украины, 2013. – 554 с.
До словника увійшли основні терміни, що застосовуються в галузі комп’ютерних інформаційних систем, а також поняття та визначення, що вживають у сучасній комп’ютерній літературі. Особливу увагу приділено термінології, яка відноситься до такої компоненти комп’ютерних систем як сховища даних. Наведено трактування термінів, що використовуються при розробці та застосуванні глобальних і корпоративних комп’ютерних інформаційних систем.