IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Сукало А.С. Дослідження алгебраїчних і функціональних властивостей узагальнених гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, // 2017. Т. 19. № 1. С. 22–33. — рос.

Досліджено алгебраїчні та функціональні властивості узагальнених комутативних і некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, що отримані за допомогою процедури подвоєння Грасмана-Кліфорда. Отримано вирази для норм, сполучень і представлень експоненціальних функцій. Бібліогр.: 10 найм.

Ландэ Д.В., Балагура И.В., Погорелый С.Д., Дубчак Н.А. Наукометрический анализ сетей терминов по публикациям научного коллектива. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2017. Т. 19.1. С. 34–39. — укр.

Предложено использовать сети терминов для определения перспективных научных направлений исследований и определять термины, которые являются пересечением сетей соавторов науч-ного коллектива и общих по области исследований в реферативной базе данных. Использование алгоритма представлено на примере анализа сетей терминов по научным публикациям по физике в базе данных Scopus научного коллектива Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ил.: 4. Библиогр.: 6 наим.

Мезенцев О.В., Буточнов О.М., Юзефович В.В. Аналіз шляхів підвищення швидкодії алгоритмів суміщення зображень у комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2017. Т. 19. № 1. С. 64–71.рос.

Проаналізовано шляхи підвищення швидкодії алгоритмів суміщення поточного і еталонного зображень у комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів. З цією метою запропоновано використовувати відомі алгоритми, інваріантні до операцій зсуву, повороту та масштабування зображень. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 найм.

Кузьмичев А.И. Анализ рисков в сетевых моделях проектов средствами имитационной оптимизации. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2017. Т. 19.1. С. 72–80. — укр.

Объект риск-анализа сетевая модель уникального проекта, где продолжительности работ имеют вероятностную природу, конечные параметры модели оценки рисков о нарушении запланированных параметров при осуществлении проекта: продолжительности или общих затрат, рассчитываются по интегрированной технологии имитационной оптимизации. Ил.: 12. Библиогр.: 7 наим.

ANATOLIY LAPCHUK, GENADZI PASHKEVICH, OLEXANDR PRYGUN, IGOR KOSYAK,MINGLEI FU, ZICHUN LE AND ANDRIY KRYUCHYN / Very efficient speckle suppression in the entire visible range by one two-sided diffractive optical element / Applied Optics / Vol. 56, No. 5 / February 10 2017 – C. 1481-1488.

The impact of the precision and direction of motion of a two-dimensional (2D) diffractive optical element (DOE) based on binary pseudo-random sequences on speckle suppression efficiency is investigated experimentally. The experimental data show a large speckle suppression efficiency and agree qualitatively with the theoretical results. The experimental results confirm that the wavelength range for the speckle suppression of a two-level 2D DOE based on binary random sequences is narrower than the visible range. The experimental data confirm the theoretical prediction that the wavelength range for the speckle suppression for a double-sided one-dimensional (1D) DOE is wider than the visible range. The large speckle suppression coefficient k > 16 and a speckle contrast below 2.6% are obtained in the entire visible range by using one two-sided 1D M-sequence-based DOE with code length N = 15. The proposed method has potential applications in laser projection display systems.

Бріцький О.І., Косяк І.В., Токалін О.О., Цубін О.А. Особливості ультразвукового зварювання оптичних мікропризмових елементів з дозуванням енергії. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18. № 4. С. 3–11. — рос.

Через прояви теплових дефектів мікроструктури при ультразвуковому зварюванні оптичних елементів на основі мікропризм допустимий діапазон поглинання енергії ультразвукових хвиль істотно обмежений. Розглянуто можливості управління дозуванням енергії ультразвуку при зварюванні для підвищення якості. Описано реалізований пристрій для дозування енергії шляхом інтегрування струму генератора ультразвукової частоти, порівнянням з регульованим заданим рівнем і перериванням генерації. Представлено результати експериментів з використанням цього пристрою, які показали його можливості та практичну користь. Установлено та обговорено причини, що обмежують точність дозування енергії.

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Сукало А.С. Построение представлений логарифмической функции в одном классе коммутативных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности. // 2016. Т. 18. 4. С. 12–23. — укр.

Рассмотрен процесс построения одного класса коммутативных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности с помощью процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда. Синтезированы представления экспоненциальной и логарифмической функций от гиперкомплексных переменных в этом классе, и эти методы применены в других классах коммутативных ГЧС. Библиогр.: 16 наим.

Додонов А.Г., Кузьмичев А.И. Оптимальное назначение специальных ресурсов для оперативного проведения комплексных мероприятий. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18. № 4. С. 24–32. — укр.

Оптимальное назначение «что/кого — куда распределить / назначить / разместить — наиболее распространенный класс практических ситуаций. На примере решения нескольких характерных задач о назначении разного уровня сложности показано доступную для обычного исследователя или пользователя технику построения и реализации компьютерных моделей с использованием решателей Excel Solver, OpenSolver, WinQSB.

Ландэ Д.В., Андрущенко В.Б., Балагура И.В. Вики-индекс популярности авторов научных публикаций.// Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18.4. С. 44–54. — укр.

Предложен новый индекс оценки популярности авторов научных статей, который рассчитывается на основе анализа интернет-энциклопедии Wikipedia (Wikipedia IndexWI), содержащей миллионы статей и репрезентативно представляющей практически все отрасли знаний. В отличие от других наукометрических индексов, этот индекс позволяет оценить именно популярность автора, его влияние в самом «ареале знаний» в Интернете — энциклопедии Wikipedia. Предложены алгоритмы и технологии расчета Вики-индекса путем зондирования этой сетевой энциклопедии, приведены примеры расчета Вики-индекса для известных ученых, а также методика построения информационных сетей — моделей предметных областей на базе автоматического мониторинга и анализа сетевых информационных ресурсов справочного характера. Рассмотрены сети понятий, соответствующие заголовкам статей из Wikipedia.

Косяк И.В. Высокостабильный регулятор температуры полупроводникового лазера для интерферометрии. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18. № 4. С. 55–66. — укр.

Проведены анализ и исследования систем температурной стабилизации. Рассмотрены особенности разработки и построения систем автоматического регулирования температуры. Предложена реализация высокостабильного регулятора температуры полупроводникового лазера для интерферометрии.

Бойченко А.В. Построение онтологической модели для задач сценарного анализа. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2016. Т. 18. № 4. С. 79–85. — укр.

Рассмотрено использование онтологической модели при организации сценарного моделирования предметных областей. Предложенная технология позволяет в автоматизированном режиме, на базе анализа входного пакета документов, решать задачу разработки и исследования сценариев информационного влияния на объекты, соответствующим выбранным ключевым понятиям.