IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Prygun A.V., Lapchuk A.S., Morozov Ye.M., Borodin Yu.A. Experimental research of speckle suppression efficiency in the entire visible spectrum using moving 3D composite diffraction grating. Journal of Optics. 2018. Vol. 47 N 2. P. 220-228. DOI: 10.1007/s12596-017-0437-7

 

 

 

 

 

 Morozov Ye.M., Lapchuk A.S., Fu M., Kryuchyn A.A., Huang H., Le Z. Numerical analysis of end-fire coupling of surface plasmon polaritons in a metal-insulator-metal waveguide using simple photoplastic connector. Photonics Research. 2018. Vol. 6 N 3. P. 149-156. DOI: 10.1364/PRJ.6.000149

 

 

 

 

 

Мезенцев А.В., Юзефович В.В., Буточнов А.Н., Сотников А.М. Способ комплексирования изображений различных диапазонов волн с целью создания универсальных эталонов для комбинированных корреляционно-экстремальных систем навигации // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 3–11.

Проанализированы известные способы комплексирования цифровых изображении различного диапазона волн для создания универсальных эталонных изображений, использующихся в комбинированных корреляционно-экстремальных системах навигации (наведения). Предложен способ комплексирования радиолокационного и полутонового оптического изображении. Применение данного способа приводит к повышению яркости и контрастности общих фрагментов исходных изображений, не приводит к разрушению корреляционных связей, что позволяет использовать получаемые комплексированные изображения для формированияуниверсалъных эталонных изображений.

Ланде Д.В., Андрущенко В.Б. Побудова мережі предметних областей на базі ресурсу arXiv. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 12–22.

Запропоновано новий спосіб опрацювання інформації системи бібліотеки Корнуельского університетуресурсу препринтів arXiv. Авторами розроблено та реалізовано алгоритм пошуку публікацій за заданим концептом з урахуванням наукового напрямку, до якого відноситься публікація. Основну увагу зосереджено на розподілі публікацій за визначеними науковими напрямками та відповідними підгрупами, що передбачені ресурсом. Основні методи, які було використано для реалізації роботи,це робота з текстовими масивами та подальша обробка отриманих результатів, параметри оцінки роботи пошуку та результатів пошуку. Сформульовано визначення мережі предметних областей. Для кожної предметної області складено словник як довідковий інструмент для реалізації поставленої задачі. Також відображено основні етапи побудови мережі предметних областей на базі ресурсу препринтів arXiv. Результатом роботи стало візуальне представлення мережі предметних областей для концепту — «cavitation» та тлумачення отриманих результатів. Дані, що представлені у матеріалі, опрацьовано в лютому-березні 2018 року.

Клюєва Т. Ю. Аналіз сучасного стану технологій зниження спеклових шумів у переносних лазерних проекторах // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 30–41.

Розглянуто типи лазерних проекційних систем та охарактеризовано основні технології відтворення зображення. Проведено аналіз методів зниження спеклових шумів у лазерних проекторах. На основі аналізу способів декореляції лазерних променів запропоновано класифікацію методів зменшення когерентних шумів, визначено основні переваги методів і їхні недоліки. Показано, що активні методи зниження спеклових шумів є найбільш ефективними.

Додонов Є.О., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І. Моделювання та візуалізація максимальних багатопродуктових потоків у мережі // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 52–59.

Розглянуто багатопродуктові потокизвичайну природну ситуацію, коли неперервні чи дискретні потоки будь-чого, пасажирів, транспортних засобів, води, електроенергії, сировини, продукції чи інформації, одним словомпродуктів (соттойііу), рухаються в мережі від одного вузла до іншого. Тут один і той же вузол може бути одночасно джерелом потоків одного чи кількох продуктів (товарів чи послуг), стоками та проміжними пунктами потоків різних продуктів, а кожна дугаканалом одночасного руху потоків різних продуктів у визначеному напрямку із обмеженою пропускною здатністю. Представлено методику розв’язання задачі мережевоїоптимізації про максимальний багатопродуктовий потік у ненаправленій мережі із застосуванням доступних засобів комп’ютерного моделювання.

Роїк П. Д., Циганок В. В. Метод поліпшення узгодженості оцінок експертів у ході діалогу // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 85–95.

Розроблено метод поліпшення узгодженості експертних оцінок, яка визначається на основі спектрального підходу, коли множина оцінок подається у вигляді складових спектра на дискретній або неперервній додатній шкалі. Визначено рівень (поріг) узгодженості експертних оцінок, що є достатнім для їхньої агрегації. Запропонований метод у діалозі з експертами, при зведенні до мінімуму тиску на них, дозволяє підвищити узгодженість їхніх оцінок до достатнього рівня та значно підвищує ймовірність успішного завершення експертиз.

Прищепа C.В. Методика выявления событийной основы информационных операций // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 2. С. 77–84.

Описана методология автоматического выявления событийной основы информационных операций, находящих отражение в тематических информационных потоках. Представленная методология базируется на технологиях выявления информационных операций, формирования терминологической основы предметной области, применения кластерного анализа с центроидами кластеров, определяемыми путем анализа терминологии информационного потока. Сформированные таким образом кластеры отражают основные события, происходящие во время проведения информационных операций, раскрывают технику их реализации.

Косяк И.В. Прецизионная система термостабилизации повышенной мощности. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 3–16. укр.

Проведен анализ принципов построения систем температурной стабилизации и экспериментальные исследования по разработке системы термостабилизации. Рассмотрены особенности разработки и построения систем автоматического регулирования температуры. Предложена реализация высокоэффективного регулятора температуры. Ил.: 13. Библиогр.: 12 наим.

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Сукало А.С. Структура алгоритму швидкої двомірної згортки за допомогою ізоморфних гіперкомплексних числових систем. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 1729. — рос.

Розглянуто питання побудови алгоритмів швидкої двомірної згортки масивів різної розмірності. Алгоритми будуються на основі подання масивів даних в ізоморфних гіперкомплексних числових системах, отриманих множенням розмірності систем подвійних чисел і ортогональних подвійних чисел, що дає можливість простого за структурою переходу від однієї системи до іншої. Це призводить до зменшення кількості операцій, що необхідні для виконання двомірних лінійних згорток масивів різної величини. Вивчено ефект зменшення кількості операцій. Дослідження виконано за допомогою системи аналітичних обчислень Maple. Бібліогр.: 12 найм.

Путятін В.Г., Корбан Д.В., Князь О.І. Вплив атмосферних умов на радіолокаційне спостереження навігаційних об’єктів. // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2018. Т. 20. № 1. С. 40–50. — рос.

Проведено теоретичне дослідження впливу однорідного, турбулентного середовища та середовища з метеоутвореннями на розповсюдження електромагнітних хвиль, що проходять через ці середовища при радіолокаційному спостереженні навігаційних об’єктів судновою радіолокаційною станцією (РЛС). Використання матриць прямого та зворотного поширення призводить до спрощення синтезу змінювання параметрів електромагнітної хвилі залежно від стану середовища при дистанційному отриманні інформації щодо навігаційного об’єкта. Бібліогр.: 12 найм.

Крючин А.А. Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування. За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 лютого 2018 року // Вісник Національної академії наук України, 2018. № 4.,- С. 45–52.

У доповіді наведено результати досліджень з розроблення мікропризмових структур та проаналізовано можливості їх використання у сучасних лазерних і світлодіодних системах і офтальмології. В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України розробляють штучно сформовані і особливим чином структуровані середовища — метаматеріали, використання яких дозволяє створювати оптичні елементи та пристрої з унікальними властивостями. Метаматеріали синтезують введенням у природний матеріал різних періодичних структур з найрізноманітнішими геометричними формами. Сьогодні в прецизійному приладобудуванні, машинобудуванні та медицині дедалі більше застосовують високоточні деталі з мікроструктурованими поверхнями, наприклад лінзи і призми Френеля, світлоповертальні елементи.

Публікація

Lande D.V., Balagura I.V., Andrushchenko V.B. The detection of actual research topics using co-word networks // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2018) : материалы международной научно-технической конференции (Минск, 15 - 17 февраля 2018 года). - Минск: БГУИР, 2018. - С. 207-210.

Публікація

Дмитренко О.О., Ланде Д.В. Принцип парето для вибору оптимального сценарію впливу вершин у когнітивних картах // Матеріали VІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції "Освіта і науки в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" (м. Харків, 16 - 17 березня 2018 року) / Наукове партнерство "Центр наукових технологій". - Харків: НП "ЦНТ", 2018. C. 42-45.

Публікація