IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

2018 рік

 Ланде Д.В.,  Субач І.Ю.,  Бояринова Ю.Є. Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки: навчальний посібник //-К.: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікрорського, 2018. - 300 с.

ISBN 978-966-2577-12-9

У навчальному посібнику розглядаються базові питання теорії і практики інтелектуального аналізу даних: алгоритми, моделі, задачі класифікації, кластерного аналізу, пошуку, глибинного аналізу даних (Data Mining), теорії складних мереж (Complex Networks), а також проводяться відомості, необхідні для математичного і комп'ютерного моделювання та аналізу складних систем і мереж у сфері кібербезпеки.

Інтелектуальний аналіз даних - це комплексний науковий напрям, що знаходиться на перетині таких наук, як дискретна математика, теорія штучного інтелекту, комп'ютерна лінгвістика, теорія графів, теорія алгоритмів тощо. Тому для його успішного проведення необхідні базові відомості із всіх цих областей, які частково викладені у цьому навчальному посібнику.

Видання призначено для студентів, курсантів і аспірантів закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки, а також дослідників і наукових співробітників, що працюють у сфері кібербезпеки.

Зміст dwl.kiev.ua/art/oiad/

 

 PETROV V.V., LE Z., KRYUCHYN A.A.,  SHANOYLO S.M., FU M. BELIAK Ie.V., MANKO D.Yu. ,  LAPCHUK A.S.,  MOROZOV Ye.M. Long-term storage of digital information ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Information Recording. — Kyiv: Akademperiodyka, 2018. — 148 p. – 306 с.

ISBN 978-966-360-360-5

Long-term storage of digital information is an important scientific and technical task in the conditions of rapid growth of the amount of information presented in digital form. A key poit of the problem solving is creation of special media for longterm storage of strategically important information, scientific and technical information and information representing national cultural heritage. Special type optical media development from highly stable materials for long-term storage of information is considered.

UDK 004.33


Влайков Г.Г., Трячевський В.В., Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька  Л.Ю., Попович К.О., МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ /За ред. проф. Ю.А. Куницького В.: Твори, 2018.-320 с. Іл. 166 , табл.4, бібл.76 назв.

ISBN 978-617-7121-93-9

Розглянуті фізико-технологічні властивості нових магнітних матеріалів, що використовуються у сучасних пристроях для запису та обробки інформації. Викладено фізичні основи спінтроніки, властивості та методи отримання багатошарових плівкових гетероструктур, магніто- впорядкованих сплавів та магнітних напівпровідників, ефекти, що спостерігаються у періодичних структурах зі спін-орбітальною взаємодією. Розглянуто механізми інжекції та детектування спін- поляризованих носіїв струму, релаксації системи мобільних спінів, спін- залежний транспорт носіїв заряду. Наводяться приклади застосування магнітних наноструктур та гетеропереходів у квантових пристроях різного призначення.

Для науковців, інженерів, аспірантів та студентів, магістрів фізичних та матеріалознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Коржик В.М., Крючин А.А., Куницька Л.Ю., Рубіш В.М., Попович К.О., Трачевський В.В. Матеріали та пристрої наноелектроніки /за ред. проф. Ю.А.Куницького — В:Твори, 2018- 312 с.-Іл. 210, табл. 26, бібл. 212 назв.

 ISBN 978-966-02-8484-5

 Розглянуто основні властивості сучасних матеріалів наноелектроніки, викладено фізичні основи квантових низькорозмірних систем, їх властивості та методи отримання. Проаналізовано поведінку екситонів у напівпровідниках, квантових ямах, квантових нитках та квантових точках, основні функції наноелектроніки, системи запису та збереження інформації, основи нанолітографії, процеси тунелювання носіїв заряду через потенціальні бар’єри. Наводяться приклади застосування наноструктур та гетеропереходів у електроніці та квантових пристроях різного призначення.

Для матеріалознавців, фізиків, спеціалістів в галузі нанотехнологій, наносистем, електроніці, систем збереження та запису інформації, а також може бути корисним для аспірантів, магістрів, студентів фізичних та інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

2017 рік

А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Цыганок, О.В. Андрейчук, С.В. Каденко, А.Н. Грайворонская./ Распознавание информационных операций -К.: Инжиниринг, 2017. - 282 с.

ISBN 978-966-2344-60-8

Книга посвящена рассмотрению вопросов распознавания информационных операций на основе анализа информационного пространства, прежде всего веб-ресурсов сети Интернет, социальных сетей, блогов. В этом случае технология анализа открытых источников OSINT выступает как средство сбора и первичного анализа современных информационных потоков. В книге подробно рассматриваются математические основы распознавания информационных операций, которые базируются на математической статистике, нелинейной динамике, теории сложных сетей (Complex Networks), информационном и математическом моделирования, социологии. Отдельный раздел посвящен применению подходов теории экспертных оценок, систем поддержки принятия решений при распознавании информационных операций. 
Для широкого круга специалистов в области информационных технологий и безопасности. 

Полная версия книги http://dwl.kiev.ua/art/riop/

Коротун А. В., Коржик В. М., Рубіш В.М., Петров В.В., Крючин А.А., Смирнова Н. А., Погосов В. В. Вступ до нанометрології / за ред. проф. Ю. А. Куницького,- Київ: ІПРІ НАНУ, 2017. – 306 с.

ISBN 978-966-02-8401-2

Розглянуто сучасні методи дослідження властивостей наноматеріалів. основні питання метрології наномасштабних вимірювань, їх нестабільності, точності і невизначеності з акцентом на її прикладні аспекти.

Для фахівців у області низькорозмірних систем, наноструктурних матеріалів та фізичного матеріалознавства, а також може бути корисною для магістрів, аспірантів та студентів фізичних та інженерно-фізичних спеціальностей.

 

Кузьмичов А. І. Аналітика мережевих структур. Моделювання засобами WinQSB та MS Excel: Практикум. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 208 с.

ISBN 978-617-7507-88-7

Мережеві структури – загальне місце будь-якої діяльності в економіці та бізнесі, наукових дослідженнях, в організаційному та операційному управлінні, навіть в особистому житті. Поєднання наочності мереж із потужним апаратом мережевого оптимізаційного та імітаційного моделювання визначило сучасний напрямок формування, аналізу та прийняття рішень різного рівня відповідальності. Практикум базується на спільному застосуванні шаблонів типових задач мережевого моделювання пакету WinQSB та допоміжних засобів Excel. Розрахований на широку аудиторію практиків, науковців, викладачів та студентів інститутів та факультетів менеджменту.

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Ехсеl // навчальний посібник. - К.: Видавництвово Ліра-К, 2017. - 215 с.

ISВN 978-617-720-03-5

На прикладах розв'язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструєгься техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середо­вищі електронних таблиць Ехсеl із застосуванням вбудованого стандартного засобу - спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Ехсеl Solvеr (Поиск решения).

Інтелектуальна інформаційна технологія оптнмізаційного моделювання вивча­ється у нормативній дисципліні «Оптимізаційні методи і моделі» та споріднених із нею дисциплінах, які викладаються для студентів з менеджменту, економіки, комп'ютерних наук та інженерії: «Математичне програмування», «Дослідження опера­цій», «Економіко-математичне моделювання», «Економічна кібернетика», «Опера­ційний менеджмент», «Чисельні методи та комп'ютерне моделювання», «Моделю­вання та оптимізація технологічних процесів» тощо (найближчий англомовний ана­лог — Management Science). У цьому виданні засоби MS Ехсеl використовуються як доступний й ефективний інструментар підтримки цієї технології.

Посібник адресовано студентам, аспірантам та слухачам програм МВА для са­мостійних занять. Для менеджерів-практиків це посібник-довідник для створення власних кількісних моделей й їх застосування для формування зважених й обгрунто­ваних управлінських рішень.

Посібник складається з двох частин: паперова частина (ця книжка) містить ма­теріал, що застосовується на лекціях та електронна частина (задачі) використовуєть­ся на практичних заняттях й у самостійній роботі.

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Сукало А.С.    Гиперкомплексные числовые системы четвертой размерности - К:ИПРИ НАН Украины, 2017.-125с.

ISBN 978-966-02-8180-6

В роботі досліджені арифметичні і алгебраїчні операції і процедури в класі гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, отриманих за допомогою комутативної і некомутативної процедур подвоєння Грассмана-Кліффорда. Розглянуто також деякі узагальнення гіперкомплексних числових систем другої та четвертої вимірностей і досліджені їх властивості. Отримані результати дозволяють використовувати ці системи для математичного моделювання різних прикладних задач.

Для науковців і фахівців з прикладної математики, які займаються проблемами ефективної обробки інформації, а також для аспірантів і студентів відповідних спеціальностей.

 

Самохвалов Ю.Я., Науменко Е.М.  Экспертное оценивание. Методический аспект. - К:Видавництво ДУІКТ, - 2007. - 264 с.

ISBN 966-2970-07-Х

Книга посвящена обобщению и развитию методов и процедур организации и проведения экспертиз. С методической точки зрения экспертное оценивание рассмотрено, как взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы подготовки экспертизы, экспертного опроса и анализа экспертной информации. В книге систематизированы методы, применяемые на каждом этапе экспертизы, приведены результаты, которые являются развитием известных методов. Изложенный материал может быть использован в качестве конструктивного методического инструментария проведения сложных экспертиз.

Рассчитана на специалистов, работающих в области управления, планирования, прогнозирования и проектирования, а также на студентов и аспирантов соответствующих специальностей.


2016 рік

Кузьмичов А. І. Планування та управління проектами. Моделювання засобами MS Excel. Практикум. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації.– Київ: Ліра-К, 2016. 181 с.

ISBN 978-617-7320-60-8

          Одна з основних цілей бізнес-аналітики – завершити проект вчасно й зменшити витрати. Практикум представляє інформаційну технологію електронно-табличної реалізації оптимізаційних та імітаційних моделей мережевого планування та управління проектами. Матеріал, отриманий розв’язанням наведених прикладів, дає змогу керівнику проекту вчасно приймати обґрунтовані рішення для своєчасного врахування змін в умовах, за якими виконується проект. Розрахований на реалізацію проектів у середовищі MS Excel та інших табличних процесорів у проектно-орієнтованій організаційній діяльності: у навчальному процесі та дослідницькій роботі на виробництві, в управлінні сервісними процесами в малому й середньому бізнесі тощо.

Петров В.В.   Multi-Photon Microscopy and Optical Recording / В.В. Петров,  А.А. Крючин, Є.В. Беляк, А.С. Лапчук  // НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академперіодика, 2016. – с. 156.

 ISBN 978-966-360-311-7

Люмінесцентна мікроскопія надвисокої роздільної здатності має великі перспективи при вивченні біологічних структур, в особливості процесів, що відбуваються на клітинному та макромолекулярному рівні. Швидкий розвиток технологій у галузі розробки високороздільних оптичних систем дозволяє сподіватися на появу нових підходів люмінесцентної мікроскопії, що базуються на використанні явищ власної та наведеної фотолюмінесценції мікроскопічних об'єктів, а також розраховувати на широкий доступ до даних технологій широкого загалу дослідників. Очікується, що методи люмінесцентної мікроскопії надвисокої роздільної здатності дозволять суттєво збільшити роздільну здатність фотолітографії, що разом з застосуванням концепції багатошарового запису інформації, призведе до пріоритету оптичних носіїв як по надійності збереження даних, так і по інформаційній ємності.

2015 рік

 Моделирование сложных сетей: учебное пособие / Снарский А.А.,Ландэ Д.В. - К.: Инжиниринг, 2015. - 212 с.

ISBN 978-966-2344-44-8

Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. Економетрія. Моделювання засобами МS Ехсеl: Навчальний посібник. — К.: Вид-во «Ліра-К», 2015. — 212 с.

ІSВN 978-966-2174-14-4

У посібнику наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий на- прям у вигляді класичної трійці «економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці та математичному програмуванні і дослідженні операцій. У наші часи ці засоби стали значно потужнішими й ефективнішими на рівні інструментів практичного застосування завдяки можливості реалізації відповідних економіко- математичних моделей на платформі ПК, зокрема, в середовищі популярного табличного процесора MS Ехсеl.

Запропоновано процедури математичного та статистичного моделювання типових задач економічного прогнозування для прийняття рішень із застосуванням вбудованих в Ехсеl аналітичних інструментів. Разом із дотриманням усталеного математико- статистичного підходу до побудови економетричних моделей, в посібнику активно й продуктивно застосовується апарат лінійної алгебри, обчислювальної математики і математичної оптимізації, що вивчався у попередніх дисциплінах, який має значно більше можливостей щодо побудови моделей економічних об’єктів із врахуванням певних зовнішніх умов. Саме ця властивість відрізняє цю розробку від аналогічних видань, робить посібник оригінальним й одночасно потужним і простим для модельного дослідження реальних економічних процесів.

Навчальний посібник розрахований, на студентів з економіки та менеджменту, що вивчають дисципліну «Економетрія», яка завершує цикл фундаментальних дисциплін з еко- номіко-математичного моделювання, може бути корисним для студентів інженерних спеціальностей та практичних працівників, які приймають управлінські рішення на основі побудови економетричних моделей.

Петров В., Крючин А.  МЕТОДИ НАНОЛІТОГРАФІЇ  Петров В.В., Крючин А.А., Куницький Ю.А ., Рубіш В.М., Косско І.О.,  Лапчук А.С. , Костюкевич С.О. Відповідальний редактор Додонов О.Г. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Наук. думка, 2015. –  с. 262 – ISBN978-966-00-1467-1.

Викладено результати перспективних технологій виготовлення нанорозмірних структур, а також  досліджень авторів зі створення оптичних систем з високою роздільною здатністю  та методів формування рельєфних наноструктур. Визначено технології, які можна використовувати при виготовленні носіїв інформації майбутніх поколінь. Визначено вимоги до систем формування нанорозмірних структур на підкладках оптичних і магнітних носіїв інформації. Наведено результати досліджень зі створення фоточутливих матеріалів з високою роздільною здатністю і методів запису інформації на них.

Для наукових та інженерно-технічних співробітників, які займаються проблемами наноелектроніки і технологіями реєстрації інформації.

Антонов Є.Є.   Мікропризми: оптичні параметри та контроль  / Антонов Є.Є., Крючин А.А., Мінглей Фу, Петров В.В., Шанойло С.М., Цзи Чунь Ле. Англійською мовою. Видається в авторській редакції. НАН України Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ: Академ періодика, 2015. –  с. 146.

ISBN 978-966-360-284-4

Розглянуто світлові характеристики та методи розрахунку параметрів світлоповертальних елементів. Розроблено методи діагностики оптичної якості поверхонь на основі аналізу дифракційної картини, що виникає під час проходу лазерного променя через мікрорельєф. Досліджено вплив процесу металізації робочих поверхонь світлоповертачів на кутову діаграму відбитого світла.
Розроблено метод кількісного контролю дифракційних та хроматичних явищ за роздільною здатностю зображень тестових штрихових об’єктів. Досліджено залежність роздільної здатності від величини призматичної дії мікропризм.
Розраховано оптимальні оптичні параметри та досліджено структуру зображень з дифракційно-рефракційними ахроматичними мікропризмами.

UDK 535.241
BBK 22.34

Сніцаренко П.М. Лапицький С.В.*, Гультяєв А.А.*, Головін О.О.*,  Гупало А.Ю.* Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 3. Військові системи дистанційного моніторингу навколишнього простору щодо рухомих об’єктів: методологічні аспекти обґрунтування вимог Монографія – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. 496 с. (Ум. друк. арк. 23,25). (Обл. - вид. арк. 16,33). – Наклад 100 прим. – ISBN 978-966-489-277-0. – ISBN 978-966-489-277-4 (Т.3.)

* - Науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

Монографія розкриває та деталізує в конкретизованих прикладах узагальнений методологічний підхід щодо обґрунтування вимог до складних систем озброєння та військової техніки – територіально рознесених інформаційних систем реального часу, які ґрунтуються на використанні засобів радіоелектронної розвідки, визначених як окремий клас військових систем дистанційного моніторингу навколишнього простору для виявлення і супроводження рухомих об’єктів (військові системи ДМНП РО), на основі багатокритерійної оцінки їх ефективності.

Рекомендується фахівцям органів військового управління і наукових установ, які причетні до обґрунтування та формування напрямів розвитку озброєння та військової техніки, зокрема складних інформаційних систем реального часу, а також науково-педагогічному складу навчальних закладів, які здійснюють підготовку кадрового потенціалу для інформаційної сфери держави, аспірантам, студентам ВУЗів, курсантам та слухачам військових навчальних закладів цього профілю.

 

2014 рік

Калиновский Я.А., Ландэ Д.В., Бояринова Ю.Е., Хицко Я.В. Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации.— К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 130 с. ISBN 978-966-02-7127-2

В монографии рассматриваются вопросы построения алгоритмов быстрого вычисления линейной и циклической сверток, а также моделей информационного поиска на основе использования гиперкомплексных числовых систем (ГЧС). Приведены основы теории ГЧС, обобщены методы построения моделей с помощью ГЧС, проанализированы основные методы вычисления свертки и информационного поиска. В работе также представлены тексты программ , которые реализуют предложенные алгоритмы в среде аналитических вычислений MAPLE.

 

Для научных работников и специалистов в области прикладной математики, занимающихся проблемами эффективности обработки информации, а также для аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. Компьютерные сети и аналитические исследования К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. - 486 с. ISBN 978-966-02-7422-8

Василенко В.С., Матов О.Я., Дубчак О.В. Цілісність та доступність об'єктів в інформаційних мережах. – К: ІПРІ НАН України, 2014. – 428 с.

У роботі надано основи теорії забезпечення цілісності та доступності інформаційних об’єктів в системах та мережах. Викладено причини та умови спотворення інформації та її носіїв. Викладено технології кодування та забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно-телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Подано технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку, а також забезпечення цілісності і доступності в умовах навмисних загроз із застосуванням завадостійкого коду умовних лишків.

Для науковців, фахівців з інформаційних технологій та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами ефективного захисту інформації.

Василенко В.С., Матов О.Я. Теорія інформації та кодування. - К: ІПРІ НАН України, 2014. − 440 с. ISBN 978-966-02-7096-1

Розглянуто теорію інформації, кодування та технології забезпечення цілісності та доступності об’єктів інформаційно – телекомунікаційних мереж, основу яких складає первинне та вторинне кодування. Зокрема надано загальні підходи до цифрового кодування інформаційних повідомлень в їх основних формах (аналогові сигнали, тексти, зображення, фільми), Розглянуто підходи щодо компресії повідомлень. Особливу увагу при розробці цих методів приділяється завадостійкому кодуванню, як одній з основних технологій забезпечення цілісності інформаційних об’єктів. Подано основні з двійкових та узагальнених завадостійких кодів, а також технології організації інформаційного обміну із застосуванням зворотного зв’язку. У роботі розглянуті теорія та технології фізичного кодування при перетворенні цифрових повідомлень в сигнали. Наведено відомості щодо проблематики та шляхів її розв’язання при забезпеченні вимог із пропускної спроможності каналів передачі даних та методи підвищення ефективності інформаційного обміну.

  Для науковців, фахівців з інформаційних технологій та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами ефективного захисту інформації, а також для аспірантів і студентів, які навчаються в інститутах та на факультетах комп’ютерних інформаційних технологій та технічного захисту інформації.

2013 рік

  П. Креденцер*, О.М.Буточнов, А.І.Міночкін*, Д.І.Могилевич*. Надійність систем з надлишковістю: методи, моделі, оптимізація / Б.П.Креденцер*, О.М.Буточнов, А.І.Міночкін*, Д.І.Могилевич* – К,: Феникс; НТУУ «КПІ», 2013. – 342 с. (Ум. друк. арк. 19,99). (Обл.-вид. арк. 26,15) – Наклад 300 прим.– ISBN 978-966-136-069-2.

* - Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ»

В книзі представлені методологічні основи надійності систем з різними видами надлишковості, які включають в себе три взаємозв’язані частини. Перша частина містить: спеціальну термінологію, специфікацію методів і способів резервування, критеріїв відмов і особливостей показників надійності, принципи і методи побудови математичних моделей надійності. В другій частині наведені аналітичні моделі надійності резервованих систем при роздільному і спільному використанні різних видів надлишковості, а також результати теоретичного дослідження цих моделей із врахуванням основних факторів, які впливають на надійність. Третя частина містить методики оптимізації резервування при роздільному і комплексному використанні різних методів резервування при одному і декількох обмеженнях. Результати досліджень доведені до розрахункових співвідношень і алгоритмів, практичне застосування яких проілюстровано числовими прикладами.

Призначена для викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів відповідних напрямків підготовки вищих навчальних закладів, а також буде корисна для широкого кола спеціалістів, які працюють в області теорії і практики надійності.

Кузьмичов А. І. Оптимізаційні методи і моделі: Практикум в Excel/А. І. Кузьмичов. – К. : АМУ, 2013. – 438 с.

На прикладах розв’язання біля 100 оптимізаційних задач різного типу демонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінських рішень на основі проведення оптимізаційного моделювання в середовищі електронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного інструментального засобу – спеціалізованої програмної надбудови-обчислювача Excel Solver (Поиск решения).

 Матов О.Я. Целостность и доступность информационных объектов. / О. Я. Матов, В. С.Василенко // Монографія ISBN 978−3−659− 47333−3, LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland. − 2013. - 105с.

Додонов А.Г. Компьютерные информационные системы и хранилища данных. Толковый словарь / А.Г. Додонов, С.Р. Коженевский, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин – К,: Феникс; ИПРИ НАН Украины, 2013. – 554 с.

До словника увійшли основні терміни, що застосовуються в галузі комп’ютерних інформаційних систем, а також поняття та визначення, що вживають у сучасній комп’ютерній літературі. Особливу увагу приділено термінології, яка відноситься до такої компоненти комп’ютерних систем як сховища даних. Наведено трактування термінів, що використовуються при розробці та застосуванні глобальних і корпоративних комп’ютерних інформаційних систем.

2012 рік

Петров В.В., Крючин А.А., Рубіш В.М. Материалы перспективных оптоэлектронных устройств.  –
К.: Наук. думка, 2012 – 336 с.

В монографии представлены результаты разработок новых материалов для систем памяти, управления лазерным излучателем трансформации оптических изображений, а также технологий их получения и применений, которые проводились в Институте проблем регистрации информации  НАН Украины в последние годы.

Для научных сотрудников и инженерно-технических специалистов, которые занимаются проблемами сохранения информации и разработкой оптоэлектроники, а также для аспирантов и студентов физических и технических специальностей вузов.

У монографії викладені результати розробок нових матеріалів для систем пам'яті, керування лазерним випромінювачем трансформації оптичних зображень, а також технологій їх отримання і застосувань, які проводилися в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України в останні роки.

Для наукових співробітників та інженерно-технічних фахівців, які займаються проблемами збереження інформації і розробкою оптоелектроніки, а також для аспірантів та студентів фізичних і технічних спеціальностей вузів.

Ланде Д.В., Фурашев В.М. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: Монографія.− К.: ТОВ "ПанТот", 2012. - 144 с. 

В монографии представлены теоретические и практические основы моделирования социально-правовых явлений, процессов, процедур. Приведены необходимые сведения и примеры граничных нормативно-правовых условий моделирования, а также примеры отдельных моделей. Рассмотрены вопросы динамики информационных потоков, "среды измерения" общественного мнения.

Большое внимание уделено вопросам моделирования, развитым в естественных науках. Рассмотрены нелинейные, экспертные, индивидуум-ориентированные модели, а также такие методы исследований, как корреляционный и фрактаный анализ, теория клеточных автоматов. Книга предназначена как для широкого круга специалистов-аналитиков в области прововедения, государственного управления, социальных коммуникаций, так и для студентов старших курсов, аспирантов.

У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як "середовища вимірювання" суспільної думки.

Велику увагу приділено питанням моделювання, розвиненим у природничих науках, розглянуто нелінійні, експертні, індивідуум-орієнтовані моделі, а також такі методи досліджень, як кореляційний та фрактальний аналіз, теорія клітинних автоматів. Книгу призначено як для широкого кола фахівців-аналітиків в галузях провознавства, державного управління, соціальних комунікацій, так і для студентів старших курсів, аспірантів.

The monograph provides the theoretical and practical principles modeling of socio-legal phenomena, processes and procedures. Give necessary information and examples of limiting regulatory environment modeling, as well as examples of specific models. The question of the dynamics of information flows as "environmental measure" public opinion.

Much attention is paid to modeling developed in the natural sciences, considered nonlinear, expert, individual-oriented models and methods of research such as correlation and fractal analysis, the theory of cellular automata. The book is intended for a wide range of experts and analysts in the field knowledge of law, public administration, social communication, and for graduate students, post-graduates.

Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е. Высокоразмерные изоморфные гиперкомплексные числовые системы и их использование для повышения эффективности вычислений – К. : Инфодрук, 2012. -183 с.

Рубiш В.М., Іваницький В.П., Рябощук М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Цифрова схемотехніка» для студентів спеціальності «Електронні пристрої та системи». – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012.– 52 с.

2011 рік

Кузьмичов А. І. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень /А. І. Кузьмичов. – К. : АМУ, 2011.–200 с.

Вивчається практична складова дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів та дослідників-практиків з інженерно-технічних, економічних, організаційно-управлінських та ін. спеціальностей. Згідно світової тенденції в практикумі застосовується універсальний й досконалий обчислювальний інструмент – доступний й популярний табличний процесор MS Excel.

 Наноматеріали: оптичні, магнітооптичні, магніторезистивні та електронні властивості / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / К.: Видав.¬ поліграф. центр «Київський університет», 2011.– 219 с.

Науковець і Особистість. До ювілею Олександра Георгійовича Додонова / Укладачі О.С.Горбачик, М.Г.Кузнєцова – К.: Наук. думка, 2011. – 184с. (14,2)

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Путятин В.Г. Компьютерные информационно-аналитические системы. Толковый словарь. – К,: Наук. думка, 2011. – 384 с. (30)

Додонов А.Г.,  Ландэ Д.В. Живучесть информационных систем [монографія] – К.: Наук. думка, 2011. 256 с. (16)

Додонов А.Г., Литвиненко А.Е., Луцкий М.Г. Методы принятия решений в автоматизированной системе управления предполетной подготовкой летательных аппаратов – К., НАУ, 2011. – 340с. (21,25)

Фурашев В.М., Ланде Д.В. Виборчий кодекс України: системна інформатизація [монографія]  – Київ: Синопсиc, 2011. – 211 с. (14)

Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика : учеб. пособие / Большакова Е.И., Клышинский Э.С., Ландэ Д.В., Носков А.А., Пескова О.В., Ягунова Е.В. – М.: МИЭМ, 2011. – 272 с. (17)

 

2010 рік

Кузьмичов А. І. Економетричне моделювання та прогнозування в Excel  /А. І. Кузьмичов, Н. Г. Бишовець, М. Г. Медведєв, Н. В. Омецинська. – К. : АМУ, 2010. – 324 с.

Наведено апарат побудови економетричних моделей задач економічного прогнозування та прийняття рішень на цій основі. Економетрія як сучасний науковий напрям у вигляді композиції «економіка + математика + статистика» застосовує для кількісного економічного аналізу науково-обгрунтовані засоби, що сформувалися у фундаментальних й прикладних напрямках наукових досліджень, зокрема, в математичній статистиці, математичній економіці, математичному програмуванні та дослідженні операцій.

М.В. Синьков, Ю.Е. Бояринова, Я.А.Калиновский. Конечномерные гиперкомплексные числовые системы. Основы теории. Применения.– К.: ИПРИ НАН Украины, 2010.– 389 с.

Зубок В.Ю., Ланде Д.В., Корнейко О.В., Мохор В.В. Безпека глобальних інформаційних систем та мереж: конспект лекцій – К.: Вида-во ІС ЗЗІ НТУУ «КПІ», 2010.  – 162 с.

2009 рік

Петров В.В., Крючин А.А., Шанойло С.М., Кравець В.Г., Косско І.О., Беляк Є.В., Лапчук А.С., Костюкевич С.О. Надщільний оптичний запис інформації. – НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації .– Київ: НАН України, 2009.– 282 с.

Додонов О.Г., Кузнєцова М.Г., Горбачик О.С. Живучість складних систем: аналіз та моделювання. Навчальний посібник у 2-х частинах – К.: НТУУ «КПІ», 2009. - 264с. (15,34 )

Додонов О.Г., Ланде Д.В., Путятін В.Г. Інформаційні потоки в глобальних комп’ютерних мережах. - К.: «Наукова думка», 2009. - 296с.

Горбулін В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. Інформаційні операції та безпека суспільства: загрози, протидія, моделювання.– Київ:  «Інтертехнологія». 2009. – 164 с.

Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. Интернетика: Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. – M.: Либроком (Editorial URSS), 2009. – 264 с.

Рубіш В.М.  Невпорядковані системи. Ч.I. Особливості структури халькогенідних стекол та плівок. Шпак А.П., Іваницький В.П., Ковтуненко В.С., Куницька Л.Ю. , Рубіш В.М.– К.: ІМФ НАНУ:2009, 116 с.

Рубіш В.М. Невпорядковані системи. Ч.II. Халькогенідні стекла та аморфні плівки. Шпак А.П., Рубіш В.М., Іваницький В.П., Куницька Л.Ю. – К.: ІМФ НАНУ: 2009, 159с.

Ланде Д.В., Зубок В.Ю., Мохор В.В. Контури сучасних технологій побудови глобальних інформаційних мереж:  метод. посіб. з навчальної дисципліни «Сучасні технології побудови глобальних мереж» – ¬К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2009. – ¬195 с.

Ланде Д.В., Мохор В.В. Методичний посібник з практичних занять з навчальної дисципліни «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій: Основи теорії інформаційного пошуку». – К.: ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», 2009. – 78 с.

2008 рік

Рубiш В.М. Інтегральні мікросхеми. Навчальний посібник. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2008.– 84 с.

2007 рік

В.В. Петров, А.А. Крючин, С.О.Костюкевич, В.М.Рубіш Неорганічна фотолітографія – К.:ІМФ НАНУ, 2007.– 195 с.

Марушка В.І., Опачко І.І., Рубіш В.М. Напівпровідникові джерела випромінювання. Метод. вказівки до лаборатор. робіт з курсу «Твердотільна електроніка». – Ужгород: УжНУ, 2007. – 108 с.

Марушка В.І., Рубіш В.М., Спесивих О.О. Фотоприймачі та оптрони. Методичні вказівки до лаборатор. робіт з курсу «Твердотільна електроніка». – Ужгород: УжНУ, 2007. – 92 с.

Марушка В.I., Рубiш В.М., Опачко I.I. Основнi властивостi матерiалiв електронної техніки. Методичні вказівки до лаборатор. робіт з курсу «Матеріали електронної техніки». – Ужгород: УжНУ, 2007. – 72 с.

2006 рік

Карпов А.Е., Тоценко В.Г., Ласковенко А.Г., Быков И.А. Научные основы проведения экспертизы.- М.: изд-во МГУ, 2006.

Шпак А.П., Рубіш В.М. Склоутворення і властивості сплавів в халькогенідних системах на основі миш'яку та сурми: (Монография). - К.: ІМФ НАНУ, 2006.-120с.

2005 рік

Металеві носії для довготермінового зберігання інформації: (Монографія) / В.В. Петров, А.А. Крючин, С.М. Шанойло, Л.І. Крючина, І.О. Косско - К.: Наук. думка, 2005.- 132 с.

Данилов В.В., Крючин А.А., Любчанський І.Л. Когерентна  оптоелектроніка. Світловипромінюючі прилади: Навч. посіб.- Донецьк: ДонНУ, 2005.- 36 с.

2004 рік

Оптические диски: история, состояние, перспективы развития: (Монография) /В.В.Петров, А.А.Крючин, С.М.Шанойло, С.А.Костюкевич, В.Г.Кравец, А.С.Лапчук  - К.: Наук. думка, 2004.- 176 с.

Данилов В.В., Крючин А.А., Любчанський І.Л. Когерентна  оптоелектроніка. Фізичні основи: Навч. посіб.- Донецьк: ДонНУ, 2004.- 40 с.

Тоценко В.Г. Експертні системи діагностики і підтримки рішень: (Монография). - К.: Наук. думка, 2004.

2003 рік

Рубіш В.М., Юркін І.М., Рубіш В.В. Метод. вказівки до лаборатор. робіт з курсу "Матеріали електронної техніки". - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2003. - 54с.

Рубіш В.М. Метод. вказівки до лаборатор. робіт з курсу "Вакуумна та плазмова електроніка" - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2003. - 56 с.

Рубіш В.М. Напівпровідникові діоди: Метод. вказівки до лаборатор. робіт з курсу "Фізика напівпровідникових приладів та мікросхем". - Ужгород: Вид-во УжНУ, 2003.- 60с.

2002 рік

Брицький О.І., Зайцев Г.Ф., Стєклов В.К. Теорія автоматичного управління За ред. проф. Г.Ф. Зайцева: : (Монографія) - К.: Техніка, 2002.- 688 с.

Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений.- Наук. думка, 2002.

2001 рік

Додонов А.Г., Кузнецова М.Г., Горбачик Е.С. Живучесть и надёжность сложных систем. Методическое пособие. Международный научно - учебный  центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем. - К., 2001 - 162с.

1999 рік

Петров В.В., Стрижак А.Е. Широкополосные мультисервисные сети - новая платформа телекоммуникационных магистралей и услуг. Аналитический обзор  -  К.: Нора-принт, 1999.- 134 с.

1998 рік

Рубіш В.М. Релаксаційні генератори імпульсів: Контрольно-розрахункові роботи з курсу "Вакуумна та плазмова електроніка".- Ужгород: Вид-во УжДУ, 1998 - 19с.

1997 рік

Рубіш В.М., Лукша О.В. Діаграми фазових рівноваг подвійних та потрійних систем: Навч.-метод. посіб.- Ужгород: Вид-во УжДУ,  1997.- 121с.

1996 рік

Рубіш В.М., Цигика В.В. Матеріали електронної техніки: Метод. вказівки до лаборатор. робіт.- Ужгород: Вид-во УжДУ, 1996.- 55 с.

1995 рік

Житник Ю.В., Бражник Т.Е., Качанов П.Т. Основи обчислювальної техніки та програмування військово-інженерних задач. Основи побудови  та програмне забезпечення ЕОМ. Частина II.- К.: КІСВ, 1995.- 143 с.

Рубіш В.М. Матеріалознавство: Метод. вказівки до лаборатор. робіт. - Ужгород: Вид-во УжДУ, 1995.- 52 с.

Рубіш В.М. Електровакуумні та іонні прилади: Метод. вказівки до лаборатор. робіт. - Ужгород: Вид-во УжДУ, 1995. - 59 с

1993 рік

Петров В.В., Нестеренко А.В. Автоматизированные системы массового распространения информации: (Монография) - К.: Наук. думка, 1993.- 132 с.

1992 рік

Оптико-механические запоминающие устройства: (Монография)/ В.В.Петров, А.А.Крючин, А.П.Токарь, С.М.Шанойло, В.Я.Сандул - К.: Наук. думка, 1992.- 152 с.

Хаджинов В.В., Быков В.А., Храмова И.А., Усачев В.Г. Информационно-вычислительные системы принятия решений: (Монографія). - К.: Наук. думка, 1992. - 140 с.

1991 рік

Додонов А.Г., Кузнецова М.Г., Горбачик Е.С. Живучесть и реконфигурация вычислительных систем: (Монография).-  К.: Об-во "Знание", 1991.

Додонов А.Г., Иваненко П.И., Клименко В.Г. Компьютерная информация: хранение и управление: (Монография). - К.: Наук. думка, 1991.

Матов А.Я., Потоцкий В.Н. Автоматизация управления на базе микро и персональных ЭВМ и их програмного обеспечения: Учебник. - К.: КВИРТУ ПВО, 1991. - 440 с.

1990 рік

Типикин А.П., Петров В.В., Бабанин А.Г. Коррекция ошибок в оптических накопителях информации: (Монография) - К.: Наук. думка, 1990.- 172 с.

Брицкий А.И., Голиков Г.И., Кулажский В.И. Электропитание радиоэлектронной техники и элементы автоматики. Часть II: Конспект лекций.- К.: КВИРТУ ПВО, 1990. - 182 с.

Додонов А.Г., Кузнецова М.Г., Горбачик Е.С. Введение в теорию  живучести вычислительных систем: (Монография). - К.: Наук. думка, 1990.

Додонов А.Г., Клещев Н.Т., Клименко В.Г. Анализ отраслевых вычислительных систем: (Монография).- Ленинград: Судостроение, 1990.

Тоценко В.Г., Александров А.В., Парамонов Н.Б. Корректность, точность, устойчивость программного обеспечения: (Монография).- Наук. думка, 1990.

1989 рік

Брицкий А.И., Арсеньев Г.Н., Горчаков В.В.,Жердев Н.К. Основы автоматического управления систем РЭТ. Часть 1: Учеб. пособие.- К.: КВИРТУ ПВО, 1989.- 252 с.

Матов А.Я., Шпилев В.Н. и др. Организация вычислительных процессов в АСУ: Учебник.  - К.: КВИРТУ ПВО, 1989. - 198 с.

1988 рік

Додонов А.Г., Хаджинов В.В., Волосков И.И. Вычислительные системы для решения задач оперативно-организационного управления:  (Монография). - К.: Наук. думка, 1988.

Матов А.Я., Потоцкий В.Н. Микропроцессоры и микро-ЭВМ в автоматизированных системах управления: Учебник. - К.: КВИРТУ ПВО, 1988. - 176с.

1986 рік

Качанов П.Т. Исследование операций: Учебное пособие. - САР, Алеппо:  Военно-инженер. академия им. Х. Ассада,  1986.- 310 с.

1985 рік

Матов А.Я., Бибишев Д.Н. и др. Математическое обеспечение АСУ: Учебник.  - К.: КВИРТУ ПВО, 1985 - 648 с.

Матов А.Я., Сависько П.А., Герасимов Б.М. Основы обработки и передачи информации в АСУ РТВ: Учебник.  - К.: КВИРТУ ПВО, 1985. - 484 с.

Тоценко В.Г. Алгоритмы технического диагностирования дискретных устройств: (Монография).- М.: Радио и связь, 1985.

Тоценко В.Г., Стреляев Б.В., Качанов П.Т. Основы построения цифровых ЭВМ. - К.: КВИРТУ, 1985.

Тоценко В.Г., Ларин Л.К., Добросердов Ю.Н. Алгоритмические языки и программирование.- К.: КВИРТУ, 1985.

Синьков М.В., Сапрыкин В.Д. и др. Многоэлементные детекторы ионизирующего излучения: (Монография). - К.: Техника, 1985.-136 с.

1984рік

Тоценко В.Г., Креденцер Б.П., Елисеев В.Н.,Кудюков Н.В. Основы надежности и эксплуатации РЭС.- К.: КВИРТУ, 1984.

1983 рік

Матов А.Я., Сависько П.А. и др. Основы построения автоматизированных систем РТВ: Учебник.  - К.: КВИРТУ ПВО, 1983. - 426 с.

Терновой К.С., Синьков М.В., Закидальский А.И., Яник А.Ф и др. Введение в современную томографию: (Монография). - К.: Наук. думка, 1983. - 232 с.

1982рік

Додонов А.Г., Гуляев В.А., Пелехов С.П. Организация  живучих вычислительных структур: (Монография). - К.: Наук. думка, 1982.

Тоценко В.Г. Программирование на языке ПЛ-1.- К.: КВИРТУ, 1982.

1981 рік

Додонов А.Г., Кузьмичев А.М., Мельников А.Н. Методические указания по организации вычислений на программируемом микрокалькуляторе "Искра-224".- К.: Наук. думка, 1981.

Додонов А.Г., Кузнецова М.Г. Проблемы и тенденции создания живучих вычислительных систем:  (Монография). - К.: Наук. думка, 1981.

Тоценко В.Г. Программные методы проверки исправности и поиска дефекта цифровых ЭВМ. - К.: КВИРТУ, 1981.

1980 рік

Качанов П.Т. Основы построения цифровых ЭВМ:  Курс лекций. - К.: КВИРТУ, 1980. - 255 с.

1979рік

Синьков М.В., Губарени Н.М. Непозиционные представления в многомерных числовых системах: (Монография). - К.: Наук. думка, 1979.-138 с.

1978рік

Жидков Ю.И., Качанов П.Т., Михайленко А.П., Стреляев Б.В. Устройство и функционирование специализированной ЭВМ:  Учеб. пособие.-К.: КВИРТУ, 1978.

1977рік

Матов А.Я. Основы теории передачи дискретной информации: Учебник - К.: КВИРТУ ПВО, 1977. - 366 с.

ТоценкоВ.Г. Техническое диагностирование радиоэлектронного вооружения. - К.: КВИРТУ, 1977.

1975рік

Матов А.Я., Коряков В.Г., Тоценко В.Г. и др. Автоматизация обработки, передачи и отображения радиолокационной информации: (Монографія). - М.: Сов. радио, 1975. - 304 с.

1974рік

Васильев В.В., Додонов А.Г. Гибридные модели задач оптимизации:  (Монография).-  К.: Наук. думка, 1974.

Коряков В.Г., Егоров Б.М., Креденцер Б.П., Магдесиев А.С., Петров В.А., Тоценко В.Г. Автоматизация обработки, передачи и отображения радиолокационной информации.- М.: Сов. радио, 1974.

1970 рік

Вавилов Е.Н., Егоров Б.М., Ланцев В.С., Тоценко В.Г. Синтез схем на пороговых элементах: (Монография).- М.: Сов. радио, 1970.