IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2018 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2018 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2018. — 138 с. 
У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2017 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; моніторинг і аналіз даних в глобальних мережах ; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення; інформаційно-аналітичні системи.
    Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

" ЗМІСТ збірника матеріалів доповідей

 

 

XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)

30 листопада 2017 року у Києві в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулась XVII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017).

Організатором конференції виступив Інституті проблем реєстрації інформації НАН України при інформаційній підтримці науково-технічних журналів «Реєстрація, зберігання і обробка даних», «Інформаційні технології та спеціальна безпека», Видавничого дому «СофтПрес».

На конференції обговорювалось широке коло питань кібернетичної безпеки критичних інфраструктур, моделювання та протидії інформаційним операціям, технологій інформаційно-аналітичних досліджень на основі відкритих джерел інформації. Розглядалися актуальні проблеми технологічного та правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, можливості онтологічного підходу, семантичних мереж, сценарного аналізу при забезпеченні інформаційної підтримки прийняття рішень, комп'ютерному моделюванні процесів і систем., сучасні результати досліджень і розробок у сфері інформаційних технологій та інформаційного права, актуальні завдання забезпечення інформаційної та кібербезпеки.

У роботі конференції взяли участь представники наукових організацій, вищих учбових закладів, комерційних структур, що працюють в інформаційно-телекомунікаційній галузі, та державних установ.

Матеріали конференції опубліковано у збірнику наукових праць. Обрані програмним комітетом тексти доповідей планується розмістити у міжнародному електронному виданні CEUR Workshop Proceedings.

У рішеннях ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» зазначено необхідність удосконалення засобів інформаційної і кібернетичної безпеки держави і бізнесу, підвищенні ефективності систем організаційного управління в інформаційній і безпековій сферах. Треба здійснити докорінний перегляд формату участі наукових організацій України і окремих науковців у міжнародному співробітництві в галузі інформаційної і кібернетичної безпеки, більш широку участь у відкритих міжнародних проектах.

У рішеннях ХVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» констатовано необхідність проведення ХVІII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека» у більшому часовому форматі із залученням вітчизняних і закордонних фахівців у сфері ІТ-технологій, безпеки, інформаційного права.

Оргкомітет XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології і безпека» (ІТБ-2017)
Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2017 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 17-18 травня 2017 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2017. — 132 с.
У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2016 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.
    Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

" ЗМІСТ збірника матеріалів доповідей

Міжнародна конференція ІТБ-2016

1 грудня 2016 року пройшла XVI Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та безпека» (ІТБ-2016). Організатори: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України та Навчально-науковий центр інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП НТУУ «КПІ».

"Виданий збірник матеріалів доповідей, представлених на XVI Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та безпека».

Конференція CNM-4’2015

З 12 по 16 жовтня 2015 року в Ужгороді відбулася конференція “Кластери та наноструктурні матеріали” (CNM-4’2015).

На конференції розглядались фундаментальні аспекти фізики твердого тіла: просторові ефекти та самоорганізація наносистем; структура та властивості низько-вимірних систем; напівпровідникові наносистеми та наноструктури; металеві та вуглецеві наноматеріали; плівки, покриття та поверхневі наносистеми; надмолекулярні структури, повітряні гелі, колоїдні системи; біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині; діагностика та моделювання наноструктур і наносистем; технології отримання наноматеріалів; практичне застосування наноматеріалів.

В конференції брали участь науковці Беларусі, Польщі, Словакії, України, Угорщини, Франції. Тези доповідей конференції надруковані у збірнику Materials of the International Meeting ”Clusters and nanostructured materials (CNM-4’2015)” – Uzhgorod, Ukraine, 2015 – 152 p.

Із 120 доповідей на конференції більше 8-ми зроблені провідними науковими співробітниками Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та Ужгородського науково-технологічного центру матеріалів оптичних носіїв інформації, зокрема:

- Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Beliak Ie.V. “Prospects of development of optical memory systems”

- Ie.V.Beliak “Adevelopment of nanostructured pyrazoline coating for solar cell”.

- Lapchuk A. S., Kryuchyn A.A., Morozov Ye.M. “Optical diagnostics of nanostructures using near-field probe based on optical plasmon microstrip line.”

 

 

Збірник наукових праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року

Реєстрація, зберігання і обробка даних: зб. наук. праць за матеріалами Щорічної підсумкової наукової конференції 26-27 травня 2015 року / НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації; відпов. ред. В.В. Петров. — К.: ІПРІ НАН України, 2015. — 160 с. —ISBN 978-966-02-7595-9.

У збірнику представлено результати досліджень у галузі інформаційних технологій, одержані співробітниками ІПРІ НАН України в 2014 році. Результати досліджень доповідалися на Щорічній підсумковій науковій конференції ІПРІ НАН України. Представлені матеріали дають оцінку дослідженням, які проводилися в ІПРІ НАН України в галузях: фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних; інформаційно-аналітичні системи обробки даних; математичні методи обробки даних; програмно-апаратні засоби моніторингу; системи збереження і масового розповсюдження даних; експертні системи та системи підтримки прийняття рішення.

Для наукових співробітників та інженерно-технічних спеціалістів, які займаються проблемами інформаційних технологій.

ЗМІСТ>>>>