IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

"Реєстрація, зберігання і обробка даних" #2 2009р.

Зміст


Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
Петров В.В., Крючин А.А., Савенков С.Н., Горбов И.В., Климов А.С.,
Оберемок Е.А. Исследование поляриметрических характеристик
подложек оптических дисковых носителей


Математичні методи обробки даних
Жук С.Я., Кожешкурт В.И., Юзефович В.В. Адаптивная фильтрация параметров
движения маневрирующего объекта в прямоугольной системе координат


Дивак М.П., Козак О.Л. Метод формування допускової еліпсоїдної оцінки
параметрів інтервальних моделей на основі виділення із інтервальної системи
лінійних алгебричних рівнянь основних активних обмежень


Краевой А.С., Тимошенко Ю.А. Алгоритм комбинаторной оптимизации структуры
логических связей децентрализованной системы


Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
Быченко О.В., Максимей И.В. Универсальный способ
имитации дискретных сложных систем


Сукач Е.И. Автоматизация обработки и анализа данных
имитационного моделирования железнодорожной сети


Технічні засоби отримання і обробки даних
Храмова І.О. Застосування сервісно-орієнтованих архітектур
у процесах інтеграції інформаційних ресурсів


Матов О.Я., Василенко В.С., Дубчак О.В. Пропускна спроможність
каналу та доступність інформаційних об’єктів у розподілених мережах


Експертні системи та підтримка прийняття рішень
Циганок В.В. Визначення ефективності методів агрегації
експертних оцінок при використанні парних порівнянь


Реферати

"Реєстрація, зберігання і обробка даних" #1 2009р.

Зміст


Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
Горбов І.В. Вплив показника заломлення матеріалу підкладки
на глибину інформаційного рельєфу оптичних носіїв


Математичні методи обробки даних
Гороховатский В.А. Фильтрация ложных соответствий дескрипторов
ключевых точек на основе анализа геометрических данных


Синьков М.В., Закидальський А.І., Цибульська Є.О. Алгоритм обчислення
одновимірної згортки з використанням гіперкомплексних чисел


Ландэ Д.В., Снарский А.А. Диаграмма отклонения элементов ряда измерений
от локальных линейных аппроксимаций


Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
Матов О.Я., Храмова І.О. Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів


Самохвалов Ю.Я., Осташевский В.Б., Штаненко С.С. Методический подход
к проектированию структуры автоматизированной системы управления
организационного типа


Технічні засоби отримання і обробки даних
Каліновський Я.О., Федоренко О.В. Основи побудови цифрових фільтрів
із гіперкомплексними коефіцієнтами


Пилькевич И.А. Оптимизация приема и обработки видовой информации


Синьков М.В., Станішевський Є.Г. Розрахунок цифрових фільтрів
із гіперкомплексними коефіцієнтами третьої вимірності


Липинский А.Ю. Пространственно-временное представление сигналов
в акустооптических устройствах дискретной обработки информации


Методи захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах
Бояринова Ю.Е., Синькова Т.В. Схема разделения секрета
с использованием полиномов Лагранжа


Експертні системи та підтримка прийняття рішень
Дивак М.П., Козак О.Л. Еліпсоїдне оцінювання допусків параметрів
радіоелектронних кіл


Реферати 

"Реєстрація, зберігання і обробка даних" #3 2009р.

Зміст


Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
Денисюк М.С. Аналіз оптичних зондів ближнього поля
для систем надщільного оптичного запису інформації


Математичні методи обробки даних
Матов О.Я. Математичні моделі конфліктних утрат продуктивності системи
посередників онтології загального використання в GRID-середовищі


Гороховатский В.А., Гребинник Р.В. Иерархические меры в структурном
распознавании изображений с применением сжатия описаний


Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
Коваль О.В., Карабчук О.В. Реалізація методу потокового
введення документів, що зберігаються в електронному вигляді


Технічні засоби отримання і обробки даних
Субботин С.А. Анализ свойств и критерии сравнения нейросетевых
моделей для решения задач диагностики и распознавания образов


Методи захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах
Гайдаржи В.И., Смирнова Н.А. Защита информационных ресурсов


Системи збереження і масового розповсюдження даних
Василенко В.С. Узгодження продуктивності інформаційних джерел
з ресурсами каналів розподілених мереж. Амплітудна дискретизація


Експертні системи та підтримка прийняття рішень
Каденко С.В., Циганок В.В. Про один підхід до прийняття кадрових рішень


Кузьміних В.О. Трирівнева корпоративна система управління проектами


Реферати

"Реєстрація, зберігання і обробка даних" #4 2009р.

Зміст

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних
Горбов І.В. Вплив показника заломлення матеріалу підкладки
на глибину інформаційного рельєфу оптичних носіїв .


Математичні методи обробки даних
Гороховатский В.А. Фильтрация ложных соответствий дескрипторов
ключевых точек на основе анализа геометрических данных


Синьков М.В., Закидальський А.І., Цибульська Є.О. Алгоритм обчислення
одновимірної згортки з використанням гіперкомплексних чисел


Ландэ Д.В., Снарский А.А. Диаграмма отклонения элементов ряда измерений
от локальных линейных аппроксимаций


Інформаційно-аналітичні системи обробки даних
Матов О.Я., Храмова І.О. Сучасні технології інтеграції інформаційних ресурсів


Самохвалов Ю.Я., Осташевский В.Б., Штаненко С.С. Методический подход
к проектированию структуры автоматизированной системы управления
организационного типа


Технічні засоби отримання і обробки даних
Каліновський Я.О., Федоренко О.В. Основи побудови цифрових фільтрів
із гіперкомплексними коефіцієнтами


Пилькевич И.А. Оптимизация приема и обработки видовой информации


Синьков М.В., Станішевський Є.Г. Розрахунок цифрових фільтрів
із гіперкомплексними коефіцієнтами третьої вимірності


Липинский А.Ю. Пространственно-временное представление сигналов
в акустооптических устройствах дискретной обработки информации


Методи захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах
Бояринова Ю.Е., Синькова Т.В. Схема разделения секрета
с использованием полиномов Лагранжа


Експертні системи та підтримка прийняття рішень
Дивак М.П., Козак О.Л. Еліпсоїдне оцінювання допусків параметрів
радіоелектронних кіл


Реферати

"Реєстрація, зберігання і обробка даних" 2008р.