IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1 Квартал 2006 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Formation of Information Relief in Certain Nonmetal Materials / Kossko I.A., Kryuchin A.A., Kravets V.G., Mohnyuk A.A., Oberemok A.S. // 2006, 01 3-8 Формування інформаційного рельєфу в деяких неметалічних матеріалах / Косско І.О., Крючин А.А., Кравець В.Г., Мохнюк А.А., Оберемок О.С. // 3-8
Construction of Some Functions in the 4th Order Hypercomplex Numerical System / Sinkov M.V., Boyarinova Y.E., Kalinovsky J.A., Fedorenko A.V. // 2006, 01 9-16 Побудова деяких функцій y гіперкомплексній системі 4-го порядку / Синьков М.В., Боя-рінова Ю.Є., Каліновський Я.О., Федоренко О.В. // 9-16
The Utilization of the Space-Speed Model of the Volume-Divided Object for the Creation of the Space Debris Hybrid Catalogue / Pilkevych I.A. // 2006, 01 17-30 Використання просторово-швидкісної моделі об’ємно-розподіленого об’єкта для ство-рення гібридного каталогу космічного сміття / Пількевич І.А. // 17-30
Algorithmic and Programming Realization of Cone-Beam to Fan-Beams Transformation Al-gorithm / Sinkov M.V., Zakidalskiy A.I., Tsibulska E.A. // 2006, 01 31-36 Алгоритмічна й програмна реалізація алгоритму перетворення конусних проекцій / Си-ньков М.В., Закидальський А.І., Цибульська Є.О. // 31-36
Information-Analytical Support of Making the Administrative Decisions in Crisis Situations / Dodonov А.G., Putyatin V.G., Valetchik V.А. // 2006, 01 37-54 Информационно-аналитическая поддержка принятия управленческих решений в кри-зисных ситуациях / Додонов А.Г., Путятин В.Г., Валетчик В.А. // 37-54
Реалізація реплікації у системах гетерогенних баз даних / Хаджинов В., Максимюк М. // 2006, 01 55-66 Реализация репликации в системах гетерогенных баз данных / Хаджинов В., Максимюк М. // 55-66
An Approach to Analysis of News Streams as Discrete Signals / Lande D.V. // 2006, 01 67-73 Підхід до аналізу новинних потоків як дискретних сигналів / Ланде Д.В. // 67-73
Method of Estimation for Effective Functioning of a Personal Radio Call System / Konahovich G.F., Vinnitskyi V.P., Potapov V.G. // 2006, 01 74-83 Метод оценивания эффективного функционирования системы персонального радиовызова / Конахович Г.Ф., Винницкий В.П., Потапов В.Г. // 74-83
Virtual Measuring Complex for Research of Transitional Processes in the Electric Circuits of Arbitrary Configuration / Tarasenko M.G., Koval V.P. // 2006, 01 84-91 Виртуальный измерительный комплекс для исследования переходных процессов в электрических цепях произвольной конфигурации / Тарасенко М.Г., Коваль В.П. // 84-91
Multi-Secret Sharing Scheme with Broadcast Message Based on Linear Transformations Over a Residue Ring Modulo m / Aleksejchuk А. N., Voloshin A. L. // 2006, 01 92-102 Схема розділення декількох секретів із багатоадресним повідомленням на основі ліній-них перетворень над кільцем лишків за модулем m / Олексійчук А.М., Волошин А.Л. / 92-102
Solution of the Inverse Task of Chaotic Dynamics as the Most Effective Method of the Analysis of an Open Key Cryptography System // Kostenko P.Yu., Antonov A.V., Sivaschenko S.I. // 2006, 01 103-113 Рішення зворотної задачі хаотичної динаміки як найбільш ефективний метод аналізу криптографічної системи з відкритим ключем / Костенко П.Ю., Антонов А.В., Сиващенко С.І. // 103-113
Analysis of Weighted Keywords in Documents of CDS/ISIS Databases / Sherepa T.A. // 2006, 01 114-123 Анализ значимости терминов документов в CDS/ISIS-совместимых базах данных / Ше-репа Т.А. // 114-123
Referat 2006, 01 124 Реферати 124
2 Квартал 2006 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Formation of Relief Microstructures on Silicon Substrates / Kossko I.A., Kryuchin A.A., Pank-ratovf A.V., Sereda L.D., Sereda I.V. // 2006, 02 6-14 Формування рельєфних мікроструктур на кремнієвих підкладках / Косско І.О., Крючин А.А., Панкратова А.В., Коржинський Ф.І., Середа Л.Д., Середа І.В. // 6-14
Аналіз функцій стиснення при побудові скалярного компандера з лапласовим джере-лом / Періч З., Ніколіч Е. // 2006, 02 15-24 Аналіз функцій стиснення при побудові скалярного компандера з лапласовим джере-лом / Періч З., Ніколіч Е. // 15-24
Weak Acoustooptic Interaction Modeling by the Time Domain Finite Elements Method / Lipinsky A.Y., Rudyakova A.N., Danilov V.V. // 2006, 02 25-37 Моделювання слабкої акустооптичної взаємодії методом кінцевих елементів у часовій області / Ліпінський О.Ю., Рудякова Г.М., Данилов В.В. // 25-37
Organization of Checking and Collecting Statistics for Simulation Modeling of Technological Processes of Dangerous Production / Smorodin V.S. // 2006, 02 38-52 Організація контролю i збору статистики імітаційного моделювання технологічних процесів небезпечного виробництва / Смородін В.С. // 38-52
Adaptive Search in Scientific Libraries Information-Search Systems / Hadzhinov V.V., Ya-kovleva Yu.V. // 2006, 02 53-60 Адаптивный поиск как направление развития информационно-поисковых систем научных библиотек / Хаджинов В.В., Яковлева Ю.В. // 53-60
Organization of Structure of a Modeling Stand for Trying out the Functioning of On-Board Radar Complexes / Dodonov А.G., Putyatin V.G., Valetchik V.А. // 2006, 02 61-71 Організація структури моделювального стенда для відпрацювання функціонування бо-ртових радіолокаційних комплексів / Додонов О.Г., Путятін В.Г., Валетчик В.О. // 61-71
Digital Means of Correction of the Frequency Spectra of Signals / Denisyuk А.Yu, Pilkevich I.A. // 2006, 02 72-79 Цифрові засоби корекції частотних спектрів сигналів / Денисюк А.Ю., Пількевич І.А. // 72-79
Information Integrity in Multiphase Systems of Protecting Telecommunication Networks / Mаtоv О.Ya., Vаsylenko V.S., Yudin O.К. // 2006, 02 80-92 Целостность информации в многофазных системах защиты телекоммуникационных сетей / Матов А.Я., Василенко В.С., Юдин А.К. // 80-92
Fractal Properties of theМatic Information Streams from the Internet / Lande, D.V. // 2006, 02 93-99 Фрактальні властивості тематичних інформаційних потоків з Інтернет / Ланде Д.В. // 93-99
Multi-Secret Sharing Scheme with Broadcast Message Based on Linear Transformations Over a Residue Ring Modulo m / Aleksejchuk А. N., Voloshin A. L. // 2006, 02 92-102 Определение коэффициентов относительной важности критериев / Каденко С.В. // 92-102
Relative Сriterion Weight Calculation Based on Ordinal Estimates / Kadenko S.V. / 2006, 02 100-110 Рішення зворотної задачі хаотичної динаміки як найбільш ефективний метод аналізу криптографічної системи з відкритим ключем / Костенко П.Ю., Антонов А.В., Сиващенко С.І. // 100-110
Referat 2006, 02 111 Реферати 111
3 Квартал 2006 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Technology of the Luminescent Identification Elements recording on the Optical Disc Surface / Belуak Е.V. // 2006, 03 3-10 Технология нанесения люминесцентных идентификационных элементов на поверх-ность оптического диска / Беляк Е.В. // 3-10
Adaptive Normalization of Normal Vectors During Diffuse and Specular Color Components Definition / Romanyuk A.N., Melnikov A.М. // 2006, 03 11-19 Адаптивная нормализация векторов нормалей при определении диффузной и спеку-лярной составляющей цвета / Романюк А.Н., Мельников А.Н. // 11-19
About Differential Equations, Determining Some Functions of Hypercomplex Variable / Sinkov M.V., Kalinovsky J.A., Boyarinova J.E., Fedorenko A.V. // 2006, 03 20-23 Про диференціальні рівняння, що визначають деякі функції гіперкомплексного змінно-го / Синьков М.В., Каліновській Я.О., Боярінова Ю.Є., Федоренко А.В. // 20-23
The Organization of Information Proxy Servers Network / Dodonov A.G., Lande D.V. // 2006, 03 24-31 Організація мережі інформаційних проксі-серверів / Додонов О.Г., Ланде Д.В. // 24-31
Organization of Corporative Analytic Work and Modern Supporting Technologies / Gorbachyk O.S. // 2006, 03 32-39 Организация корпоративной аналитической деятельности и современные технологии ее поддержки / Горбачик Е.С. // 32-39
Survivability Mechanisms Application for Information Resource Security Providing in Dis-tributed Systems / Kuznetsova M.G. // 2006, 03 40-47 Применение механизмов повышения живучести для обеспечения защищенности ин-формационного ресурса в распределенных системах / Кузнецова М.Г. // 40-47
Generalized Noise Combating Codes in the Tasks for Supporting the Information Holding Objects Integrity. Code of Conditional Remainders / Matov O.J., Vasilenko V.S. // 2006, 03 48-66 Обобщенные помехоустойчивые коды в задачах обеспечения целостности информаци-онных объектов. Код условных остатков / Матов А.Я., Василенко В.С. // 48-66
Scientific Information Resources of the Portal of Library: Formation, Usage / Simonenko T.V. // 2006, 03 67-73 Научно-информационные ресурсы портала библиотеки: формирование, использование / Симоненко Т.В. // 67-73
Simulation Modeling of Production Process Control Technology / Smorodin V.S. // 2006, 03 74-88 Імітаційне моделювання технології управління процесом виробництва / Смородін В.С. // 74-88
Simulation of a Technological Process of Production with the Hierarchical Structure / Levchuk V.D. // 2006, 03 89-103 Імітаційне моделювання технологічного процесу виробництва з ієрархічною структу-рою / Левчук В.Д. // 89-103
Referat 2006, 03 104 Реферати 104
4 Квартал 2006 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Information Recording Using Two-Photon Absorption in Pyrazoline Dye Films / Kravets V.G., Beliak E.V., Kryuchin A.A., Petrov V.V., Shershukov V.M., Yashchuk V.P., Prygodjuk O.A. // 2006, 04 3-12 Реєстрація інформації на ефекті двофотонного поглинання в плівках піразолінових барвників / Кравець В.Г., Беляк Є.В., Крючин А.А., Петров В.В., Шершуков В.М., Ящук В.П., Пригодюк О.А. // 3-12
Analysis of Plasmon Influence on the Transmission Efficiency of Near-Field Elements of Su-perdense Optical Information Recording Systems / Goldayevich E.E. // 2006, 04 13-21 Аналіз впливу плазмонів на пропускну здатність ближньопольових елементів систем надщільного оптичного запису інформації / Голдаєвич Є.Є. // 13-21
Modeling of Avalanche Formation Process / Kuzemin A.Ya., Fastova D.V., Dyachenko O.N. // 2006, 04 22-30 Моделювання процесу утворення лавин / Кузьомін О.Я., Фастова Д.В., Дяченко О.М. // 22-30
Using of Quadratic Interpolation for Shading of Three-Dimensional Graphic Objects / Romanjuk A.N. // 2006, 04 31-37 Использование квадратичной интерполяции для закраски трехмерных графических объектов / Романюк А.Н. // 31-37
Construction of Algorithms for Solving Nonstationary Linear Differential Equations in Hy-percomplex Numerical Systems / Sinkov M.V., Kalinovsky Ya.A., Boyarinova Yu.E. // 2006, 04 38-44 Побудова алгоритмів вирішення нестаціонарних лінійних діференціальних рівнянь у гіперкомплексних числових системах / Синьков М.В., Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є. // 38-44
Detection of Concepts and their Interrelations within the Framework of Content-Monitoring Technology / Dodonov A.G., Lande D.V. // 2006, 04 45-52 Виявлення понять та їх взаємозв’язків у рамках технологій контент-моніторингу / До-донов О.Г., Ланде Д.В. // 45-52
Measures and Estimations for Block Ciphers Security against First Order Statistical Attacks / Aleksejchuk А.N., Shevtsov A.S. // 2006, 04 53-63 Показники та оцінки стійкості блокових шифрів відносно статистичних атак першого порядку / Олексійчук А.М., Шевцов А.С. // 53-63
Generalized Noise Combating Codes in the Tasks of Providing Integrity of Information Hold-ing Objects in the Conditions of Natural Factors Influence / Mаtоv О.Ya., Vаsylenko V.S. // 2006, 04 64-74 Обобщенные помехоустойчивые коды в задачах обеспечения целостности информаци-онных объектов в условиях естественных влияний / Матов А.Я., Василенко В.С. // 64-74
Simulation Modeling of Production Process Control Technology / Smorodin V.S. // 2006, 04 74-88 Классификацонные схемы как средство представления знаний в электронных библио-теках / Лобузина Е.В. // 74-88
Сlassification Schemes as a Tool of Presentation of Knowledge in the Electronic Libraries / Lobuzina K.V. // 2006, 04 75-86 Імітаційне моделювання технологічного процесу виробництва з ієрархічною структу-рою / Левчук В.Д. // 75-86
Referat 2006, 04 87 Реферати 87