IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -
1 Квартал 2007 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Analytical Methods of Investigating Thin-Film and Nanostructure Materials Used for Infor-mation Recording. Part 1 / Kossko I.A., Kurochkin V.D., Kravets V.G., Kryuchin A.A. // 2007, 01 3-26 Аналітичні методи дослідження тонкоплівкових і наноструктурних матеріалів, що ви-користовуються для оптичного запису. Частина 1 / Косско І.О., Курочкін В.Д., Кравець В.Г., Крючин А.А. // 3-26
Interpretation Model of the Avalanche Climate Appearance Environment Analysis / Kuzemin A.Ya., Lyashenko V.V., Fastova D.V. // 2007, 01 27-34 Інтерпретаційна модель аналізу середовища виникнення лавинного клімату / Кузьомін О.Я., Ляшенко В.В., Фастова Д.В. // 27-34
LSF-Vocoder Based on the Vector Quantization / Tkachenko О.M., Bilichenko N.О., Feferman O.D., Khruschak S.V. // 2007, 01 35-41 LSF-вокодер на основе векторного квантования / Ткаченко А.Н., Биличенко Н.А., Фефер-ман О.Д., Хрущак С.В. // 35-41
Information-Analytical Technologies in the Sphere of the Financial Control State Budget / Dodonov O.G., Senchenko V.R., Gagarin O.O. // 2007, 01 42-55 Информационно-аналитические технологии в области финансового контроля государ-ственного бюджета / Додонов А.Г., Сенченко В.Р., Гагарин А.А. // 42-55
The System Approach to Designing the Automated Information Processing and Management Systems / Putyatin V.G., Valetchik V.А., Dodonov V.А. // 2007, 01 56-72 Використання гідродинамічної моделі об’ємно-розподіленого об’єкта при каталогізації дрібних осколків космічного сміття / Пількевич І.А. // Системний підхід до проектування автоматизованих систем обробки інформації та ке-рування / Путятін В.Г., Валетчик В.О., Додонов В.О. // 56-72
Method for Measuring Magnetic Field Strength in Working Chamber of Device for Data Erasure from Magnetic Media / Kozhenevsky S.R. // 2007, 01 73-86 Метод вимірювання напруженості магнітного поля в робочій камері пристрою знищен-ня інформації на магнітних носіях / Коженевський С.Р. // 73-86
Modulo Secret Sharing Scheme Over a Ring of Gaussian Integers / Aleksejchuk А.N., Boyari-nova Yu.E. // 2007, 01 87-99 Модулярна схема розподілення секрету над кільцем гауссових цілих чисел / Олексейчук А.М., Боярінова Ю.Є. // 87-99
Block Convolutional Codes in Integrity Check Tasks / Mаtоv О.Y., Vаsylenko V.S. // 2007, 01 100-107 Блочные сверточные коды в задачах контроля целостности / Матов А.Я., Василенко В.С. // 100-107
Problems of Information-Analytical Support for Strategic Planning in the Sphere of National Security and the Methods of Their Solution / Semenchenko A.I. // 2007, 01 108-116 Проблемные вопросы информационно-аналитического обеспечения стратегического планирования в сфере национальной безопасности и пути их решения / Семенченко А.И. // 108-116
Referat 2007, 01 117 Реферати 117
2 Квартал 2007 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Мeasurement of Line-Spread Function of Optical Microscope / Borovytsky V.N. // 2007, 02 3-16 Вимірювання функції розсіювання лінії оптичного мікроскопа / Боровицький В.М. // 3-16
Simulation of Properties of Asymmetric Retroreflective Elements / Petrov V.V., Shanoylo S.M. , Kryuchyn A.A., Antonov E.E., Kravets V.G. // 2007, 02 17-25 Моделювання властивостей асиметричних світлоповертальних елементів / Петров В.В., Шанойло С.М., Крючин А.А., Антонов Є.Є., Кравець В.Г. // 17-25
Algorithm of Testing the Hypothesis about Normality of a Random Vector / Mukan O.V., Va-silenko V.A., Yegorov O.A., Arteev T.M. // 2007, 02 26-32 Алгоритм перевірки гіпотези щодо нормальності випадкового вектора / Мукан О.В., Ва-силенко В.А., Єгоров О.А., Артеєв Т.М. // 26-32
Situational Model of Avalanche and Nonavalanche Microsituations Construction / Dyachenko O.N., Kuzemin A.Ya., Lyashenko V.V., Toroev A.A. // 2007, 02 33-41 Ситуаційна модель побудови лавинонебезпечних і лавинобезпечних мікроситуацій / Дяченко О.М., Кузьомін О.Я., Ляшенко В.В., Тороєв А.А. // 33-41
Organization of Structure of Computer Complex Imitating Simulating Stand / Dodonov V.А. // 2007, 02 42-52 Організація структури комп’ютерного комплексного імітаційного моделюючого стенда / Додонов В.О. // 42-52
Self-Similarity of Network Publications Files on Computer Virology / Dodonov A.G., Lande D.V. // 2007, 02 53-60 Самоподібність масивів мережних публікацій з комп’ютерної вірусології / Додонов О.Г., Ланде Д.В. // 53-60
Sufficient Conditions for Security of Randomized Block Cipher Systems Against Commutative Diagram Attacks / Aleksejchuk А.N. // 2007, 02 61-68 Достатні умови стійкості рандомізованих блокових систем шифрування відносно мето-ду криптоаналізу на основі комутативних діаграм / Олексійчук А.М. // 61-68
Problems of Video Streaming Transmission over Simplex Channel of Lossy Network / Oksyuk О.A. // 2007, 02 69-76 Проблеми передачі потокового відео симлексним каналом мережі з утратами даних / Оксюк О.О. // 69-76
Модель и классификация методов репликации баз данных / Хаджинов В., Максимюк М. // 2007, 02 77-87 Модель і класифікація методів реплікації баз даних / Хаджинов В., Максимюк М. // 77-87
An Approach to Development of Adaptive Strategic Planning and Government in the Sphere of Ensuring National Security / Semenchenko A.I. // 2007, 02 88-100 Подход к разработке адаптивного стратегического планирования и управления в сфере обеспечения национальной безопасности / Семенченко А.И. // 88-100
Referat 2007, 02 101 Реферати 101
3 Квартал 2007 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Petrov V.V. 2007, 03 3-13 Оптическая запись информации. Научное эссе //В. В. Петров// 3-13
Petrov V.V., Kryuchyna L.I. 2007, 03 14-22 Історія створення та розвитку Інституту проблем реєстрації інформації НАН України //В. В. Петров, Л. І. Крючина 14-22
THE INVESTIGATION OF OPTICAL RECORDING METHODS AND CREATION OF THE STORAGE SYSTEMS WITH OPTICAL CARRIERS // Petrov V.V., Kryuchyn A.A., Shanoylo S.M., Tokar O.P., Kryuchyna L.I. 2007, 03 23-42 Дослідження методів оптичного запису та створення систем пам’яті на оптичних носіях // В. В. Петров, А. А. Крючин, С. М. Шанойло, О. П. Токар, Л. І. Крючина 23-42
System for digital nondestructive sound reproduction from rarity record carriers. / Kosyak I.V. // 2007, 03 43-60 Система цифрового неруйнівного відтворення інформації з раритетних носіїв. / Косяк І.В. // 43-60
SURVIVABILITY OF INFORMATIONAL-ANALYTICAL SYSTEMS: CONSEPTUAL BASIS, MODELS FOR ANALYSIS AND EVALUATION/ Dodonov A.G., Gorbachyk O.S., Kuznyetsova M.G. 2007, 03 61-72 ЖИВУЧІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ, МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ / Додонов О.Г. , Горбачик О.С. , Кузнєцова М.Г. 61-72
Long-term data storage optical disc. /I.V. Gorbov, V.O. Belyakovski. 2007, 03 73-87 Оптические дисковые носители для долговременного хранения информации./ И.В. Горбов, В.А. Беляковский. 73-87
«Problems of horizontal informative resources integration for multilevel organizational structures with dynamic configuration». / A.Matov, I.Khramova 2007, 03 88-97 «Проблеми горизонтальної інтеграції інформаційних ресурсів в багаторівневих організаційних структурах із динамічною конфігурацією» / О.Я.Матов, І.О.Храмова 88-97
Методи та засоби підтримки прийняття рішень / В. Г. Тоценко / 2007, 03 98-104 Методи та засоби підтримки прийняття рішень / В. Г. Тоценко / 98-104
Computed Tomography. Stages of Development and IIR of NAS of Ukraine contribution. / Sinkov М.V., Zakidalsky А.І., Kalinovsky Y.A., Sambykina Е.E, Tsibulska E.A. 2007, 03 105-116 Комп’ютерна томографія. Етапи розвитку і внесок ІПРІ НАН України / Синьков М.В., Закидальський А.І., Каліновський Я.О., Самбикіна Е.Є, Цибульська Є.О. 105-116
Estimation of reliability of highly reliable systems with the account spare parts. / Kovalenko I.N., Butochnov A.N. 2007, 03 117-128 Оцінка надійності високо надійних систем з урахуванням ЗМП / Коваленко І.М.,. Буточнов О.М. 117-128
The development of computer communication systems and information resources in Ukraine. / Petrov I.V., Berezin B.O., Stecenko A.M., Solonina N.V., Lesnov V.O. 2007, 03 129-139 Развитие систем компьютерных коммуникаций и информационных ресурсов в Украине / Петров И.В., Березин Б.А., Стеценко А.Н., Солонина Н.В., Леснов В.О. 129-139
Система формування реферативної бази даних наукових публікацій України — 10-річний досвід / Н. М. Мініна 2007, 03 140-144 Система формування реферативної бази даних наукових публікацій України — 10-річний досвід / Н. М. Мініна 140-144
Peculiarities of preparing and the structure of chalcogenide vitreous materials for optical information recording / M.Yu. Rigan, P.P. Shtets, V.V. Rubish, E.V. Gera, A.A. Tarnaj, V.K. Kyrylenko, S.M. Gasynets, V.P. Perevuznyk, V.M. Marjan, G.M. Shpyrko, V.O. Stefanovych, V.M. Rubish 2007, 03 145-??? Особенности получения и структура халькогенидных стеклообразных материалов для оптической записи информации / М.Ю. Риган, П.П. Штец, В.В. Рубиш, Э.В. Гера, А.А. Тарнай, В.К. Кириленко, С.М. Гасинец, В.П. Перевузник, В.М. Марьян, Г.Н. Шпирко, В.А. Стефанович, В.М. Рубиш 145-???
Referat 2007, 03 ??? Реферати ???
4 Квартал 2007 року
PDF, DOC,
full
text
About article Year, N Pages Відомості про статтю Стор.
Methods of the Multilayer Photoluminescent Information Recording / Belyak Ye.V., Kravets V.G., Kryuchyn A.A.// 2007, 04 3-18 Методы многослойной фотолюминесцентной записи информации / Беляк Е.В., Кравец В.Г., Крючин А.А. // 3-18
On Corporative Solution of Material Problems for Optical Information Recording and Storage / Kossko I.A., Firstov S.A. // 2007, 04 19-27 Про корпоративне рішення проблем матеріалознавства оптичного запису та зберігання інформації / Косско I.O., Фірстов С.O. // 19-27
Development of the Theory of Hypercomplex Representation of Information and Its Applica-tion / Sinkov M.V., Kalinovsky J.O, Boyarinova U.E., Postnikova T.G., Sinkova T.V., Fedorenko O.V. // 2007, 04 28-48 Развитие теории гиперкомплексного представления информации и ее применение / Синьков М.В., Бояринова Ю.Е., Калиновський Я.А., Постникова Т.Г., Синькова Т.В., Федоренко А.В. // 28-48
Process Algebra for Modeling Complex Systems with Real Working Loading / Nesterenko B.B., Novotarskiy M.A. // 2007, 04 49-59 Алгебра процесів для моделювання складних систем з реальним робочим навантажен-ням / Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. // 49-59
Design Techniques of the Corporative Information-Analytical Systems / Dodonov O.G., Koval O.V., Senchenko V.R // 2007, 04 60-75 Методология построения корпоративных информационно-аналитических систем Додо-нов А. Г., Коваль А. В., Сенченко В. Р. // 60-75
Synthesis Methodology of Hardware-Software Complex Architecture of the Automated Con-ditions Monitoring System / Kozheshkurt V.I., Lutsik S.L., Smertenko E.V. // 2007, 04 76-90 Методологія синтезу архітектури програмно-технічного комплексу автоматизованої си-стеми моніторингу простору / Кожешкурт В.І., Луцик С.Л., Смертенко Е.В. // 76-90
«Methodology of Systematic Design and Development of the Automated Systems of Information Processing and Management / Dodonov V.А. // 2007, 04 91-106 Методологія системного проектування та розробки автоматизованих систем обробки інформації та керування / Додонов В.О. // 91-106
The Ways of Improving a Servo Drive for Automatic Focusing System of Optical Information Laser-Beam Recorder / Britsky O.I., Ataev V.O., Christin V.M. // 2007, 04 107-118 Пути усовершенствования сервопривода системы автоматической фокусировки стан-ции лазерной записи оптической информации / Брицкий A.И., Атаeв В.A., Христин В.H. // 107-118
Optoelectronic Acousto-Optical Digital-to-Analog Converter / Rudiakova A.N., A.Y. Lipinskу, Danilov V.V. // 2007, 04 119-131 Оптоелектронний акустооптичний цифро-аналоговий перетворювач / Рудякова Г.М., Ліпінський О.Ю., Данилов В.В. // 119-131
An Approach to an Estimation of Efficiency of the Automated Aystems on Early Design Stages / Naumenko E.M., Kozlov N.S. // 2007, 04 132-139 Підхід до оцінки ефективності автоматизованих систем на ранніх стадіях проектування / Науменко Є.М., Козлов М.С. // 132-139
Methods of Stability Study for Decisions, Obtained by Using Goal Method / Tsyganok V.V. // 2007, 04 140-151 Методика исследований устойчивости решений, получаемых целевым методом / Цыганок В.B. // 140-151
Referat 2007, 04 152 Реферати 152