IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

«Розробка наукових засад створення систем підтримки рішень ординального типу»
Звіт про розділ НДР: 124 стор., 17 рис., 8 табл., 55 джерел.

РЕФЕРАТ

Об’єкт дослідження – системи підтримки прийняття рішень (СППР), у базах знань яких використовуються ординальні експертні оцінки.

Мета роботи – підвищення ступеня адекватності експертних рішень за рахунок розширення можливостей наявних та нових СППР шляхом розробки принципів побудови СППР нового класу.

Метод дослідження – імітаційне моделювання.

В ході НДР розроблено математичні основи побудови нового класу систем підтримки рішень ординального типу, зокрема низку методів, що складають основу їхнього математичного забезпечення:

- методи оцінки компетентності джерел інформації;

- методи визначення порогових значень коефіцієнтів узгодженості (коефіцієнта рангової кореляції та коефіцієнта конкордації) і умови достатньої узгодженості цих коефіцієнтів;

- методи врахування компетентності джерел інформації при визначенні групового ранжування;

- методи визначення групового ранжування із зворотнім зв’язком з экспертами;

- методи визначення ваг часткових ранжувань за множиною сумарних ранжувань.

Також, в ході НДР досліджено явище реверсу рангів та розроблено структурну схему системи підтримки прийняття рішень на основі використання ординальних оцінок.

Результати НДР можуть бути використані при проектуванні та побудові СППР у слабо-структурованих предметних областях.

підсумкові ординальні оцінки (ранжування), алгоритми обчислень ранжувань, коефіцієнти узгодженості, порогові значення

Презентация>>

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

1

Розробка методу оцінки компетентності джерел інформації

1.1

 

1.2

 

1.2.1

1.2.2

1.3

Визначення компетентності членів експертної групи на основі кардинальних та ординальних оцінок

Визначення компетентності кандидатів у члени експертних комісій, що вже мають досвід роботи

 Постановка задачі

Ідея розв’язання

Висновки до розділу 1

2

Розробка методів визначення порогових значень коефіцієнтів узгодженості (коефіцієнта рангової кореляції та коефіцієнта конкордації) і умов достатності цих коефіцієнтів

2.1

 

2.2

2.3

2.4

Узагальнена формула для обчислення коефіцієнта конкордації експертних ранжирувань альтернатив                           

Граничні (порогові) значення коефіцієнта конкордації

Граничні значення коефіцієнта рангової кореляції

Висновки до розділу 2

3.

Розробка методів врахування компетентності джерел інформації при визначенні групового ранжирування

3.1

Сутність підходу

3.2

 

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.4.1

3.2.4.2

3.2.4.2.1

3.2.4.2.2

3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.5

3.2.6

Експериментальне дослідження доцільності врахування компетентності джерел інформації

Спосіб дослідження

Питання, що підлягають перевірці протягом експерименту

Сутність експерименту

Особливості імітаційного моделювання ранжирувань

Дискретний характер випадкової величини для моделювання

Особливість законів розподілу ординальних оцінок

Вимоги до законів розподілу випадкової величини

Обрані для моделювання закони розподілу

Вимоги до кількості повторів при моделюванні

Поетапна генерація ранжирування

Опис експерименту

Результати експерименту

3.3

Висновки до розділу 3

4.

 

Розробка методів визначення групового ранжирування із зворотнім зв’язком з експертами

4.1

 

4.1.1

4.1.2

 

 

4.1.3 

 

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

 

4.1.4

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.4

4.2.4.1

4.2.4.2

4.2.4.3

4.2.5

4.2.6

4.3

4.4

Метод визначення достатності ступеня узгодженості групових ординальних оцінок

Вступ

Аналіз методів визначення достатності рівня узгодженості ординальних експертних оцінок для можливості їх подальшої агрегації

Метод визначення достатності ступеня узгодженості множини строгих індивідуальних ранжирувань

Сутність методу

Формальна постановка задачі та хід її рішення

Числовий приклад, що демонструє метод визначення достатності ступеня узгодженості множини індивідуальних ранжирувань

Висновки

Метод організації зворотного зв’язку з експертами для підвищення узгодженості їхніх поглядів при груповому ординальному оцінюванні

Постановка задачі

Ідея методу рішення

Логіка роботи експерта

Стратегія організації зворотного зв’язку

Особливості застосування генетичного алгоритму

Функція корисності

Кодування варіантів рішень

Операція „схрещування”

Операція „мутація”

Інші особливості методу

Умови при організації пошуку

Врахування експертної інформації, отриманої на попередніх кроках

Випадок не результативного пошуку

Покроковий алгоритм реалізації методу

Висновки

Дослідження явища реверсу рангів

Висновки до розділу 4

5.

Розробка методів визначення ваг часткових ранжирувань по множині сумарних ранжирувань

5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3

 

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.7.1

5.3.7.2

5.3.7.3

5.3.7.4

 

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.5

5.6

Загальна постановка задачі

Ітераційний алгоритм настроювання вагових коефіцієнтів

 Постановка задачі

Ідея алгоритму розв’язання для кількох прецедентів

Алгоритм розв’язання

Особливості алгоритму та проблеми, пов’язані з його застосуванням

Приклади роботи алгоритму та поведінка середньої помилки визначення ваг

Алгоритм пошуку центру області допустимих значень вагових коефіцієнтів із зворотнім зв’язком

Постановка задачі

Ідея алгоритму розв’язання

Покроковий алгоритм

Чисельний приклад

Випадок кількох прецедентів

Границі застосування методу

Випадок нечітких ранжирувань

Постановка задачі для випадку чітких ранжирувань

Опис методу розв’язання

Власне, випадок нечітких ранжирувань

Напрямки подальшого узагальнення методу визначення вагомості критеріїв на основі нечітких ранжирувань

Узагальнення задачі на випадок ієрархій критеріїв типу дерево

Постановка задачі

Покроковий алгоритм розв’язання: загальний вигляд

Покроковий алгоритм розв’язання: ілюстративний приклад

Чисельний приклад

Узагальнення алгоритму на випадок ієрархії критеріїв типу “мережа”

Висновки до розділу 5

6

Розробка структурної  схеми і алгоритму функціонування системи підтримки прийняття рішень на основі використання ординальних оцінок

6.1

6.2

 

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

Принципові можливості та недоліки наявних СППР

Схема побудови СППР, що дозволяє проводити експертизи на основі різних типів експертних даних

Алгоритм функціонування СППР на основі ординальних оцінок

Задача визначення узагальненого групового ранжирування альтернатив

Задача визначення відносної вагомості критеріїв ординальної оцінки альтернатив

Висновки за до розділу 6

Висновки

Перелік посилань

 

Умови отримання звіту:  за договором.

03113, м.Київ, вул. М. Шпака, 2, ІПРІ НАН України.