IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

«Дослідження і розробка методів і моделей адаптації розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії при прийнятті рішень в сфері державного управління».

Заключний звіт з НДР.-с.115.

Реферат

Надані результати дослідження розподіленої інформаційної інфраструктури для інформаційних систем підтримки прийняття рішень колективним суб’єктом державного управління. Особливістю в таких системах є використання та інтеграція інформації, яка створюється, збирається та зберігається різними державними відомствами (власниками).

 Проаналізовані можливі конфлікти та наслідки ймовірних змін операційного середовища та адаптаційні можливості сучасних розподілених інформаційних технологій, що можуть бути використані на різних архітектурних рівнях. Запропоновано низку аналітичних моделей, а також методики, методи та алгоритми підвищення адаптаційних властивостей для операційних вузлів такої  інформаційної інфраструктури.

Методи досліджень – системний аналіз, математичне моделювання.

RU

«Исследование и разработка методов и моделей адаптации распределенных информационных инфраструктур межведомственного взаимодействия при принятии решений в сфере государственного управления» // Заключительный отчет о НИР.-с.115.

Представлены результаты исследования распределенной информационной инфраструктуры для информационных систем поддержки принятия решений коллективным субъектом государственного управления. Особенностью в таких системах является использование и интеграция информации, которая создается, собирается и хранится различными государственными ведомствами (владельцами).
  Проанализированы возможные конфликты и последствия вероятных изменений операционной среды и адаптационные возможности современных распределенных информационных технологий, которые могут быть использованы на различных архитектурных уровнях. Предложены ряд аналитических моделей, а также методики, методы и алгоритмы повышения адаптационных свойств для операционных узлов такой информационной инфраструктуры.

Методы исследований - системный анализ, математическое моделирование.

EN

«Recearch and development of methods and models for adaptive distributed information infrastructures of interdepartmental collaboration for decision-making at government» // Final Report on Research/-p/115.

The results of distributed information infrastructure for decision-making support systems in the context of collaborative government bodies’ work are considered. A peculiarity of such a system is the use and integration of information that is created, collected and stored by various government agencies (owners).
   The possible consequences of conflicts while possible changes in the operating environment take place and the adaptive capabilities of today's distributed information technologies, which can be used at different architectural levels are analyzed. The set of analytical models and sоme techniques, methods and algorithms that improve the adaptation characteristics of the operating node of such an information infrastructure are proposed.

Main research methods are: system analysis, mathematical modeling.

Презентация>>

ЗМІСТ

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ   

РЕФЕРАТ     

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ     

ВСТУП          

1          ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ІНФРАСТРУКТУР ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ ЗМІН В ОПЕРАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ         

1.1       АДАПТАЦІЯ В УПРАВЛІННІ РОЗПОДІЛЕНИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ІНФРАСТРУКТУРАМИ ВЗАЄМОДІЇ 

1.2       СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ          

1.2.1    Розподілені обчислення в інфраструктурі Grid     

1.2.2    Сервісно-орієнтована архітектура 

1.2.3    Операційні системи розподілених обчислень     

1.3       ДОСЛІДЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ МОЖЛИВИХ КОНФЛІКТІВ В СУЧАСНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ           

1.3.1    Конфлікти внаслідок зростання функціонального навантаження.        

1.3.2    Конфлікти внаслідок зростання  ресурсів зберігання      

1.3.3    Конфлікти внаслідок заміни версій застосувань  

1.3.4    Конфлікти внаслідок модифікації операційного оточення         

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1         

2          ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ АДАПТАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ВИНИКНЕННІ ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ      

2.1       ДОСЛІДЖЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЙМОВІРНИХ ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ  ІС ППР  ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ЇХ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ           

2.1.1    Класифікація змін інформаційних ресурсів користувачів

2.1.2    Класифікація змін репозиторіїв програм та інформаційних ресурсів ІС ППР   

2.1.3    Класифікація змін онтологій загального використання  

2.1.4    Класифікація змін реєстрів персоніфікації користувачів  

2.2       ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ РОЗПОДІЛЕНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ ДО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЙМОВІРНИХ ЗМІН.         

2.2.1    Адаптаційні можливості технології Grid-обчислень        36

2.2.2    Технології віртуалізації        

2.2.3    Відмовостійкі кластери       

2.3       ПОБУДОВА АДАПТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ         

2.4       РОЗРОБКА МЕТОДІВ ТА АЛГОРИТМІВ АДАПТАЦІЇ ДО ВИНИКНЕННЯ ЗМІН В ОПЕРАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПІД ЧАС РОЗПОДІЛЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АВТОНОМНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ ВУЗЛІВ.        

2.4.1    Метод перенесення ВМ з використанням алгоритму швидкої міграції

2.4.2    Метод перенесення ВМ з використанням алгоритму динамічної міграції.      

2.4.3    Алгоритм розділення файлової системи між кількома ВМ.        

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2         

3          РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО АПАРАТУ ТА МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР ВЗАЄМОДІЇ З АДАПТАЦІЄЮ ДО ЗМІН  

3.1       ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ АДАПТАЦІЇ ДИСЦИПЛІНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОПЕРАЦІЙНОМУ ВУЗЛІ ІС ППР

3.2       РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО АПАРАТУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР ВЗАЄМОДІЇ З АДАПТАЦІЄЮ ДО ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ      

3.2.1    Побудова апарату та методів моделювання випадкових режимів інформаційних компонентів ІС ППР.           

3.3       РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНФРАСТРУКТУР ВЗАЄМОДІЇ З АДАПТАЦІЄЮ ДО ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ        

3.3.1    Моделі обчислювальних ресурсів з адаптацією до відмов в обслуговуванні  

3.3.2    Модель системи з відносними пріоритетами і поновленням обслуговування з вимог, обслуговування яких було перервано відмовленнями.       

3.3.3    Модель системи з відносними пріоритетами і поновленням обслуговування з вимог систем старшого пріоритету.   

3.3.4    Модель системи з абсолютними пріоритетами. 

3.3.5    Моделі пріоритетних систем із втратами.

3.4       ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ ПРИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОПЕРАЦІЙНИХ ВУЗЛАХ РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФРАСТРУКТУР        

3.4.1    Оптимальність дисциплін обслуговування в системах з відмовами    

3.4.2    Математичні моделі операційних вузлів з пріоритетною відмовою в обслуговуванні          

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3         

4          РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМАХ ІЗ ЗМІННОЮ КОНФІГУРАЦІЄЮ КОМПОНЕНТІВ      

4.1       МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ        

4.2       МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ГІПЕРВІЗОРА          

4.3       МЕТОДИКА МІГРАЦІЇ СЕРВІСІВ ЗАГАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ           

4.4       МЕТОДИКА СЕМАНТИЧНОГО УЗГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ           

4.4.1    Підхід до побудови механізму узгодження інформації спільного використання в ІС ППР      107

4.4.2    Способи організації онтології загального використання ІС ППР.         

4.4.3    Структура та взаємодія компонентів.        

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4         

ВИСНОВКИ 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ