IPRI - www.ipri.kiev.ua -  IPRI - www.ipri.kiev.ua -

Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних реферативного журналу «Джерело»

Звіт по НДР: 194 стор., 40 рис., 41 табл., 153 джерела

РЕФЕРАТ

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: методи наукометричного аналізу реферативних баз даних.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: визначення напрямків досліджень в інформатиці, що розвиваються найбільш динамічно, на базі аналізу рефератів наукових публікацій в реферативній базі даних (РБД) "Україніка наукова" Українського реферативного журналу "Джерело", яка є потужним електронним ресурсом, призначеним для інформаційного обслуговування вчених України та представлення української науки у світовому інформаційному просторі.

Головні результати, отримані при виконанні НДР:

Досліджено вітчизняні наукові видання в галузі інформатики та їх представлення в базі даних реферативного журналу "Джерело" та в світових реферативних ресурсах. Проведено поточне наповнення реферативної бази даних рефератами наукових видань, зокрема в галузі інформатики.

На підставі аналізу кумулятивної кількості публікацій в реферативній базі даних досліджено тематичні напрямки в інформатиці та виявлено ті, що розвиваються найбільш динамічно. Проведено дослідження з визначення публікаційної активності, тематичного розподілу публікацій, динаміки публікацій, очікуваної кількості публікацій за окремими напрямками, закономірностей зростання, концентрації та розсіювання публікацій з інформатики.

Запропоновано інформаційну модель для візуалізації масиву наукових публікацій на основі реферативної БД, що дозволяє виділяти окремі кластери та визначати основні тенденції.

Запропоновано спосіб визначення наукових шкіл на основі виділення видатних науковців та їх співавторів. Досліджено мережу співавторства в галузях «Інформаційна та обчислювальна техніка» та «Кібернетика» в реферативній базі даних «Україніка наукова».

Створено показник центральності, що враховує особливості наукової співпраці в галузі «Комп’ютерні науки». Розроблено програмне забезпечення для обчислення вдосконаленого показника степені центральності та показано, що застосування характеристик центральності вузлів дає змогу визначити авторів наукових робіт, що вносять вагомий внесок у галузь, є керівниками наукових шкіл, підтримують зв'язок між науковими колективами.

Розроблено метод оцінки рівня співпраці дослідників в науковій галузі на основі розрахунку усередненого коефіцієнту «клубу багатих».

Розроблено програмне забезпечення для визначення та візуального представлення коефіцієнта елітарності.

Розроблено програмне забезпечення для аналізу даних в форматі УКРМАРК, яке дозволяє виконувати фільтрацію реферативної інформації та перетворювати її до стандартного вхідного формату даних програм візуалізації складних мереж.

Досліджено закономірності відвідування баз даних "Україніка наукова" і «Наукова періодика України» та встановлено періодичність он-лайн використання наукових ресурсів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: База даних, реферат, компакт-диск, доступ, наукові публікації, обмін інформацією, пошук, наукометричні дослідження, УРЖ “Джерело”, звернення.

ЗМІСТ

Перелік  умовних позначень, символів, скорочень і термінів............................................. 7

1. Вступ

1.1. Значення інформатики для розвитку суспільства. Мета
та завдання НДР.................................................................................................................
8

 1.2. Інформатика  у світових електронних ресурсах..................................................... 14

2. Аналіз реферативної бази даних "Україніка наукова"
як інформаційної основи наукометричних досліджень ................................................ 24

2.1. Структура бібліографічного опису документа в РБД............................................ 25

2.2. Науковий класифікатор........................................................................................... 27

2.3. Комплектування РБД науковими публікаціями з інформатики.......................... 28

2.4. Програмне забезпечення........................................................................................ 37

3. Аналіз методів наукометричних досліджень................................................................... 40

3.1. Методи цитатного аналізу...................................................................................... 41

3.2. Статистичні методи................................................................................................ 48

3.3. Багатоавторність у наукових публікаціях.............................................................. 49

3.4. Методи вебометрії................................................................................................... 50

4. Аналіз динаміки публікацій в РБД "Україніка наукова"................................................... 54

4.1. Розподіл публікацій в РБД за науковими напрямками
  в галузі інформатики ............................................................................................. 55

4.2. Аналіз публікаційної активності українських вчених
  за науковими напрямками в галузі інформатики................................................. 67

4.3. Аналіз концентрації та розсіювання публікацій
  в галузі інформатики............................................................................................ 102

5. Наукометричний аналіз мереж співавторів з інформатики ......................................... 107

5.1. Складні мережі. Основні характеристики складних мереж............................. 107

5.2.  Аналіз динаміки публікацій з інформатики
   в РБД за допомогою програмних засобів....................................................... 115

6. Дослідження відвідування РБД «Україніка наукова»
та повнотекстової бази даних «Наукова періодика України»..................................... 140

6.1. Аналіз відвідування наукової періодики.............................................................. 140

6.2. Вдосконалений показник використання наукової періодики........................... 146

7. Висновки.......................................................................................................................... 150

8. Перелік опублікованих праць по НДР............................................................................ 154

9. Література...............................................................................................................................

10. Додатки

10.1. Перелік журналів у РБД "Україніка наукова",
         
в яких опубліковано статті з інформатики ....................................................... 177

10.2. Автори наукових робіт з комп’ютерних наук,
        
що мають найбільшу кількість співавторів та публікацій................................. 187

10.3. Лістинг програми наукометричного аналізу
        
РБД «Україніка наукова»...................................................................................... 192

 

Умови отримання звіту за адресою:

03113, Київ, вул. М.Шпака, 2, ІПРІ НАН України.